Aktuální anketa:CHPS - charitní pečovatelská služba

Logo CHPS

POSLÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Poskytováním charitní pečovatelské služby pomáháme uživatelům zvládnout úkony péče o vlastní osobu a domácnost, které by dělali sami, kdyby jim v tom nebránila snížená soběstačnost. Služba je prováděna v jejich přirozeném domácím prostředí, je tedy službou terénní. Snažíme se zachovat přirozené vazby uživatelů na okolí a předejít tak jejich osamělosti. Současně poskytujeme uživatelům základní bezplatné sociální poradenství.

HLAVNÍ CÍLE CHPS

 • podpora uživatele v zachování dosavadního způsobu života
 • podpora uživatele dožít v jeho přirozeném prostředí

CÍLOVÁ SKUPINA jsou osoby mající sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, nebo se nachází v nepříznivé sociální situaci. Jako:

 • osoby s různým typem postižení (chronickým duševním onemocněním, kombinovaným postižením, mentálním postižením, tělesným postižením, zdravotním postižením)
 • rodiny s dětmi - rodiny, ve kterých se narodily tři a více dětí současně
 • osoby s přechodným zhoršením zdravotního stavu - jedná se o poúrazové stavy, návraty do domácnosti po hospitalizaci a podobné situace, u kterých se předpokládá návrat do plnohodnotného života.
 • senioři

POSKYTOVANÉ SLUŽBY jsou vymezené těmito právními předpisy: zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Základní činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • základní sociální poradenství

Doplňkové služby

 • pedikúra provedená pedikérkou pro imobilní a částečně imobilní uživatele
 • převoz uživatele-dle vnitřního ceníku

Důvody pro odmítnutí poskytnutí služby:

 • klient potřebuje péči 24 hodin denně (žádá o jiný druh služby)
 • zájemce nepatří do naší cílové skupiny
 • osobě byla ukončena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců před podáním nové žádosti o službu

Časový rozsah služby Pečovatelská služba je poskytována sedm dní v týdnu, převážně pak v době od 7.00 do 20.00hodin.

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • 1. Spolehlivost Charitní pečovatelská služba zaručuje svým uživatelům, že péče bude zajištěna vždy, včas, v dohodnutém rozsahu a odborným personálem na základě smluvně sjednané péče.
 • 2. Úcta a respekt k člověku jako jedinečné bytosti Vážíme si každého člověka a uznáváme jeho jedinečnost a důstojnost. Respektujeme jeho svobodné rozhodnutí. Maximálně se snažíme chránit jeho soukromí. Při svém jednání vycházíme ze základních křesťanských hodnot, které jsou uvedeny v Kodexu Charity České republiky.
 • 3. Partnerství Partnerství uplatňujeme ke svým uživatelům při každém kontaktu, bereme vážně jejich názor, nasloucháme jim při všech činnostech a službách, které poskytujeme.
 • 4. Otevřenost Nabídka služeb a ostatní činnosti jsou zveřejňovány v informačních materiálech-výroční zpráva, propagační letáky, webové stránky… Ke všem svým partnerům, zadavatelům, uživatelům a veřejnosti přistupujeme otevřeně a pracujeme v souladu s platnými legislativními předpisy a normami.


KONTAKT:
Charitní pečovatelská služba, Valová 290/9, 789 01 Zábřeh,

vedoucí: Mgr. Ludmila Ryšavá
telefon: 588 881 790, 736 509 449,
e-mail: pecovatelska@charitazabreh.cz

další střediska:
CHPS Mohelnice, Zámecká 11, Mohelnice, tel. 739 002 778, 736 509 407
CHPS Štíty, obvodní zdravotní středisko, nám. Míru 57, Štíty, tel. 736 509 461
CHPS Postřelmov, obvodní zdravotní středisko, Tovární 501, Postřelmov, tel. 733 755 782
CHPS Červená Voda 272, tel. 731 127 212Dokumenty ke stažení (formát .pdf):

Žádost o poskytování pečovatelské služby

Ceník pečovatelské služby


 

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR