Aktuální anketa:Osobní asistence

Osobní asistence

Osobní asistence je komplex služeb, jejichž cílem je pomoci člověku se zdravotním postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta každodenní úkony a dovednosti, které by jinak zvládal sám, kdyby neměl handicap.

Vývoj a proměny Střediska osobní asistence Se službou osobní asistence se na Charitě Zábřeh setkáváte již od roku 2003. Cílem projektu je zkvalitnit život lidí se zdravotním postižením a umožnit jim vést co nejvíce nezávislý a důstojný život s ohledem na jeho individuální potřeby. Díky realizaci našeho projektu mohou uživatelé služby zůstat ve své domácnosti a začlenit se do běžného života. Prostřednictvím práce osobního asistenta se daří kompenzovat jejich postižení, takže mohou v rámci možností žít tak, jako jejich vrstevníci.

Co chceme? Cílem služby je umožnit těžce zdravotně postiženým lidem zachování plnohodnotného způsobu života, pomoci jim se začleněním do běžného života. Pomáhat uživateli služby zvládnout ty úkony, které by dělal sám, kdyby postižení neměl. Cílem je kompenzovat handicap prostřednictvím druhé osoby - asistenta, který nahrazuje jeho nemohoucí ruce, nohy nebo nemocné smysly. Asistenční služba má dopřát uživateli aktivní, důstojný a nezávislý způsob života.

Komu je služba určena? Služba osobní asistence je poskytována lidem od 5 let, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění, mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení odkázáni z části nebo zcela na pomoc druhé osoby.

Kde službu zajišťujeme? Osobní asistence je poskytována v Olomouckem kraji na území děkanátu Zábřeh – v oblasti Zábřežska, Mohelnicka, Postřelmovska a Štítecka (přesněji viz mapka teritoria v sekci O nás). Dopomoc asistenta se děje v přirozeném prostředí klienta (v místě bydliště, v jeho domácnosti), dále pak všude tam, kde se uživatel v době poskytování služby pohybuje. Poskytnutí služby umožňuje zachování vlastního denního režimu, na který je osoba se zdravotním postižením zvyklá.

Kdy se asistence poskytuje? Služba je z naší strany poskytována celoročně, nepřetržitě 7 dní v týdnu (včetně sobot, nedělí a svátků). Doba poskytování osobní asistence je individuální a závisí na vzájemné dohodě poskytovatele s uživatelem služby - poskytuje se převážně v čase, který potřebuje klient.

Jak se služba uskutečňuje? Komunikaci s žadatelem zahajujeme po obdržení podnětu - požadavku na zajištění pomoci. Poskytnutí služby předchází provedení sociálního šetření, kde sociální pracovník zjistí, zda žadatel spadá do cílové skupiny služby, co žadatel potřebuje, jak by měla být služba poskytována a poskytne základní sociální poradenství. V případě volné kapacity služby je s žadatelem uzavřena smlouva o poskytování služby. Z důvodu zajištění služby bývají zaučeni minimálně 3 asistenti v průběhu služby. Služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy a podle kapacitních možností poskytovatele.

Základní činnosti, které v rámci služby zajišťujeme? Služba je realizována v přirozeném prostředí uživatele - v domácnosti či v místech, která uživatel navštěvuje, pomoc asistenta je vždy přizpůsobena individuálně jednotlivým uživatelům.

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, pomoc při prostorové orientaci,…)
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (společné nákupy a pochůzky, pomoc při zájmových aktivitách, doprovod při návštěvě lékaře, úřadu, … )
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

K základním činnostem jsou k dispozici i služby fakultativního charakteru (doplňkové služby):

  • přeprava speciálně upraveným automobilem, vybaveným ližinami a kotvením pro přepravu osob na invalidním vozíku
  • přeprava běžným automobilem

Jak je služba financována? Z neinvestiční dotace MPSV, Olomouckého kraje, příspěvků obcí o jejichž občany se staráme, dary firem i jednotlivců, vlastní spoluúčastí uživatele.

Ceník za služby je ke stažení zde: ceník a vysvětlení ceníku

Žádost o službu je ke stažení zde.

Kde se o službě dozvědět více? Doplňující informace poskytne a případné žádosti o poskytnutí služby vyřizuje vedoucí projektu osobní asistence a odlehčovacích služeb: Mgr. Ludmila Ryšavá, adresa: Farní 1, 789 01 Zábřeh, mobil: 736 509 449, email: osobni.asistence@charitazabreh.cz

 

Charita

Charita Zábřeh
Žižkova 15
789 01 Zábřeh
tel.: 583 412 587


Vyhledej na webu:


Projekt cestovatelé

Rychlé odkazy
Tříkrálová sbírka
Výroční zpráva
Ples Charity

Aktuality
Připravované akce
Tiskové zprávy

Chtěli jste vědět
Otázky a odpovědi
Zeptejte se nás

Charita Zábřeh
na mapě
Charita Zábřeh na mapě
Charita Zábřeh na mapě ČR