Milostivé léto II

Stát ještě jednou (a nejspíš i naposledy) pomůže věřitelům a dlužníkům jednoduše splatit dluhy, které jim mnohonásobně narostly vlivem nesmyslně vysokých úroků z prodlení, sankcí - penále, smluvních pokut a dalších poplatků. Novela zákona umožní zaplatit dlužníkům pouze jistinu (původní dluh) a administrativní poplatek – minimální náklady řízení – exekutorovi, zbytek je při splnění podmínek odpuštěn.

Nepropásněte tedy druhou šanci, která může být již poslední! Začnete žít nový život s čistým štítem, nezatížený minulostí! Nadělte si vánoce bez exekutorů! Zbavte se ekonomické zátěže, která finančně vysává a ruinuje Vaši rodinu, domácnost!

Víte o někom, komu by informace o Milostivém létu mohly pomoci?
Nasdílejte nebo pošlete jim odkaz na tuto stránku webu. 

 

Tzv. MILOSTIVÉ LÉTO je pro část lidí výjimečná a jedinečná příležitost, jak se vymanit z dluhů  a vrátit se do běžného života bez zázrakem nesplatitelných závazků - závratně vysokých úroků, exekučních poplatků, penále a smluvních pokut a dalších sankcí, o které se v průběhu času navýšil původní dluh a které některým znemožňují jeho splacení.

Díky předchozímu Milostivému létu č. I na přelomu roku 2021/2022 se několik desítek tisíc lidí mohlo vypořádat se svými závazky vůči veřejnoprávním (i některým soukromoprávním) institucím za velice výhodných podmínek, a to jednou provždy.  

Nový institut Milostivého léta č. II bude trvat tři měsíce a začne od 1. 9. a skončí 30. 11. 2022. Dlužníci mohou ukončit své exekuce pouze u veřejnoprávních věřitelů a u dalších soukromoprávních subjektů, které se k této akci dobrovolně přidají. Oproti minulému období došlo k několika změnám: např. exekutor potvrzuje výši jistiny ke splacení, když exekutor nereaguje na žádost do 15 dnů, prodlužuje se období dluhové amnestie pro dlužníka o danou dobu. Dále pak došlo k navýšení paušálního administrativního poplatku na 1.500 Kč, resp. 1.815 Kč vč. DPH (pokud je exekutor plátcem daně z přidané hodnoty). Vzhledem k tomu, že se jedná o časově velmi omezenou akci, je třeba se včas důkladně připravit. Především je potřeba mít přehled a zajistit si podklady ke svým závazkům. Možnost využít milostivého léta má svá – zákonem č.214/2022 Sb. přesně daná - pravidla, ve kterých nemusí být úplně jednoduché se zorientovat. Pokud je to pro Vás obtížné, rádi Vám pomůžeme se zjištěním, zda se na tato možnost vztahuje, pomůžeme obstarat potřebné podklady a provedeme Vás celým procesem.

Lidé, kteří by chtěli tuto „dluhovou amnestii“ využít a žijí v našem regionu jižní poloviny okresu Šumperk, v obcích ORP Zábřeh a Mohelnice, mohou kontaktovat naši  odbornou poradnu již nyní a s její bezplatnou pomocí se začít připravovat.S vyřízením potřebných podkladů v našem regionu pomáhá Občanská poradna Charity Zábřeh se zázemím v Zábřehu, Mohelnici, Lošticích a ve Zvoli. Ta je součástí sítě zhruba sedmdesáti dluhových poraden, které Charita provozuje ve větších městech v republice. Odborníci v dluhových poradnách mají dlouholeté zkušenosti s klienty, které trápí dluhová problematika. Dokážou s nimi individuálně a citlivě rozebrat jejich situaci, zanalyzovat možnosti příjmů, nastavit splátkový kalendář, sepsat smlouvu se zaměstnavatelem, oslovit exekutora, popř. probrat možnosti oddlužení. Dluhové poradny jsou tak nadějí i pro lidi, na které se Milostivé léto II nevztahuje.

Podmínky zapojení do dluhové amnestie "Milostivého léta II"

Pro uznatelnost v rámci Milostivého léta II musí být kumulativně (společně) splněny všechny následující podmínky:

 • povinný, tedy dlužník, musí být fyzická osoba (tedy možnost zapojení se netýká právnických osob)
 • dlužník nesmí být před zapojením do Milostivého léta II již v insolvenci (v oddlužení)
 • dluh musí být vymáhán exekučně, musí být veden soudním exekutorem
 • exekuce musí být zahájena před 28. 10. 2021
 • oprávněný, tedy věřitel, musí být veřejnoprávní subjekt (zapojení soukromých subjektů je dobrovolné)
  • Příklady dluhů, na které se Milostivé léto vztahuje:
   • dlužné nájemné v obecních bytech;
   • poplatky obci za svoz odpadu nebo například poplatky ze psů;
   • poplatky za energie u některých dodvatelů, státních subjektů (např. ČEZ);
   • koncesionářské poplatky u České televize a Českého rozhlasu;
   • dluh na zdravotním pojištění;
   • regulační poplatky ve státních nemocnicích a zdravotnických zařízeních;
   • neuhrazené poplatky za prodloužení studia na veřejné vysoké škole;
   • pokuty za jízdu načerno v prostředcích MHD i městských dopravních podniků nebo Českých drah, …

POZOR, naopak: Pokud dluh ještě není v exekuci nebo byla exekuce zahájena po 28. říjnu 2021, případně jste už v oddlužení, Milostivé léto bohužel nelze uplatnit !!!

Na jaké případy naopak nelze uplatnit výhody akce Milostivé léto II?

Pokud dluh ještě není v exekuci nebo byla exekuce zahájena po 28. říjnu 2021, případně jste už v oddlužení (čímž by došlo ke zvýhodnění jednoho z věřitelů), Milostivé léto bohužel nelze uplatnit !!!

Milostivé léto není možno použít v případech, kdy oprávněným je soukromý subjekt. Týká se to zejména bankovních i nebankovních půjček, dluhů u telefonních operátorů nebo dluhů na nájmu, je-li majitelem nemovitosti soukromý subjekt. Milostivé léto nelze použít také v případech, kdy původní dluh odkoupil soukromý subjekt, a také v situacích, kdy exekuci nevymáhá soudní exekutor.

Ustanovení o milostivém létu se nevztahují na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly uložené v trestním řízení za úmyslný trestný čin, dále na pohledávky na náhradu újmy způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a také na pohledávky věřitelů na výživné a na náhradu újmy způsobené na zdraví.

Milostivé léto se nevztahuje na exekuce vedené státem, tzv. správní nebo daňové exekuce, které jsou nejčastěji vymáhané celní správou, finanční správou či okresní správou sociálního zabezpečení.

Soukromoprávní instituce, které k milostivému létu dobrovolně připojily, ovšEm za vlastních podmínek:
Moneta Money Bank

Přehled jednotlivých kroků, jak postupovat, pokud chcete "Milostivé léto II" využít:  

 1. Zmapujte si svou dluhovou situaci: tedy, jaká máte aktuálně vedená exekuční řízení; na nich máte uveden i název oprávněného (věřitele) pro zhodnocení, zda je veřejnoprávním subjektem. Pokud si nejste jisti svou exekuční situací, můžete využít využít službu České pošty nebo obecního úřadu CzechPoint (adresu nejblišího zjistíte zde) v ceně 50 Kč za stránku, případně si výpis z Centrální evidence exekucí můžete zajistit a stáhnout také online na webu www.ceecr.cz. Počítejte s tím, že online výpis z CEE je zpoplatněn částkou 60 Kč za každý dotaz bez ohledu na počet stran. Z této lustrace zjistíte jména exekutorů, spisové značky exekucí a také spisové značky soudu. Tyto údaje můžete také zjistit z již dříve dodaných dokumentů, pokud je máte k dispozici: pověření exekutora, exekuční příkaz, výzva exekutora ...
 2. Informujte exekutora a zjistěte přesnou částku ke splacení: Sdělte exekutorovi klíčovou informaci, že zahajujete postup podle dle zákona č. 214/2022 Sb., využijete tzv. Milostivého léta II a požádejte jej doporučeným dopisem (případně emailem nebo datovou schránkou) o vyčíslení aktuální dlužné jistiny (tedy nezaplacené nebo nijak nezaniklé) u konkrétních exekucí a sdělení čísla účtu, na který chce úhradu poslat. Uveďte, kam chcete naopak vy zaslat odpověď. Pokud znáte spisovou značku své exekuce, doplňte ji do dopisu. Exekutora kontaktujte, i když jste jistinu už někdy hradili. Může se stát, že ve skutečnosti jistina uhrazena není, protože vaše platby šly přednostně na úroky, pokuty a náklady. O vašem záměru využít tuto akci potřebuje exekutor vědět i v případě, že jistinu už máte uhrazenou.
  Doporučení: Uveďte spisové značky všech exekucí, které má příslušný exekutor na starosti, a exekutor vyčíslí ty, které splňují podmínky Milostivého léta II. Pokud některou spisovou značku neznáte, i tak má exekutor povinnost takovou exekuci vyčíslit, je-li v jeho správě. 

  Adresu i další kontakty "svého" příslušného exekutora získáte také portále Exekutorské komory ČR, vyhledat jej lze podle jména, sídla úřadu nebo prvního trojčíslí ve spisové značce – XXX EX 123/2021 (najdete ji v exekučním příkazu).

  Protože dotaz exekutorovi musí být přesně formulovaný, nabízíme vám ke stažení a bezplatnému použití vzor žádosti pro exekutora, ve formátu:
  WORD  milostive-leto-2022-vzor-zadosti.docx nebo
  PDF  milostive-leto-2022-vzor-zadosti.pdf . Stačí jej již jen kompletně a pečlivě vyplnit.
 3. Vyčkejte na odpověď exekutorského úřadu: Soudní exekutor musí na vaši žádost odpovědět do 15 dnů od doručení žádosti (dopisu) povinného (dlužníka). Tato lhůta vyplývá ze zákona, proto jej kontaktujte nejpozději do 15. listopadu 2022, jinak nemáte garanci, že vám odpoví včas.
 4. Zaplaťte nesplacenou jistinu a náklady exekuce: Po obdržení odpovědi je třeba zaslat nebo složit na bankovní účet exekutora vyčíslenou nesplacenou čátku jistiny, kterou vám exekutor sdělil, a k tomu navíc 1.815 Kč (resp. 1.500 Kč, pokud exekutor není plátcem DPH) na náklady exekuce.
  POZOR: zbývající dlužnou částku musíte uhradit celou, částečná úhrada na odpuštění poplatků nestačí! Pokud je pro Vás i výše pouhé jistiny vysoká, poproste svou rodinu nebo zaměstnavatele, jestli by Vám finanční půjčkou s úhradou nepomohli.
  Nezapomeňte uvést všechny náležitosti i správný variabilní symbol, který vám upřesní exekutor.
  Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a poznámku, že se jedná o Milostivé léto (např. Jan Novák – splátka na jistinu – Milostivé léto 2).
  Platba musí být připsána na účet exekutora v období akce, tedy od 1.9. do 30.11.2022. Uhradit jistinu však dlužníci musí až od 1.9., před tímto datem by byla částka použita na splacení stávajícího dluhu včetně úroků a sankcí a na Milostivé léto 2 by se nevztahovala a netačí, aby 30.11. odešla z účtu povinného - k tomuto datu již musí být přípsána exekutorovi. Pokud ale povinný (dlužník) nezaplatí svůj dluh na jistině a náklady exekuce do 30.11.2022, exekuce mu poběží dál v plné původní výši včetně poplatků, penále a pokut!
 5. Ověřte si, že vše proběhlo v pořádku: Exekutor je povinen po uhrazení dlužné jistiny vydat usnesení, kterým potvrdí úhradu jistiny, exekuci zastaví a osvobodí vás od placení zbytku vymáhaných pohledávek. Tím vám bude prominutá platba za ostatní poplatky a dluh je zaplacený. Takto by měl exekutor učinit bez zbytečného odkladu. Exekutor má následně povinnost zápis o exekuci odmazat i z registru evidence exekucí. Je-li exekuce i po měsíci od zaplacení v Centrální evidenci exekucí zanesena, je nutné opět kontaktovat exekutora a požadovat nápravu.
Pokud si nejste jisti, můžete se v jakémkoliv kroku obrátit o radu či pomoc na naši Občanskou poradnu.

Nejčastější otázky a odpovědi:

Mohu v rámci milostivého léta vyřešit více exekucí?
Ano, počet exekucí, u nichž lze odpustit příslušenství, není nijak omezen. Zbavit se tak můžete všech exekucí, které splňují stanovené podmínky

Nemám dostatek financí, mohu peníze exekutorovi zaplatit ve více splátkách?
To bohužel není možné, exekutorovi je třeba zaplatit dlužnou jistinu naráz, jinak nemůže být příslušenství odpuštěno.

Dlužnou částku jsme už dávno zaplatili a máme exekuci „jen“ na příslušenství (poplatky).
Takové exekuce se budou od 1. září 2022 považovat za uhrazené, a to i bez požádání.

Je pravda, že exekuce na malé částky se mají zastavovat automaticky i bez podání žádosti?
Exekuce, které jsou vedeny pro původní dluh nepřevyšující 1.500 Kč, mohou být za určitých okolností opravdu zastaveny automaticky. Podmínkou je, že na ně v období od začátku ledna 2019 do konce prosince 2021 nebylo nic vymoženo a že oprávněný nesložil zálohu na náklady exekuce. Obojí je však potřeba raději prověřit nahlédnutím do spisu.

Co dělat, když exekutor nekomunikuje?
Když požádáte exekutora o sdělení výše zbývajícího dluhu do 15. listopadu 2022 a on do 15 dnů neodpoví, tak se lhůta k úhradě dluhu prodlužuje o počet dnů, o který soudní exekutor lhůtu 15 dnů překročil, a neskončí dříve než 5 dnů ode dne, kdy jste odpověď obdrželi.
Příklad: Pan Malý informoval exekutora o svém záměru využit Milostivé léto a poprosil o údaj o výši dluhu. Exekutorovi byl dopis doručen dne 13. listopadu a panu Malému odpověděl až 30. listopadu. Odpovědět trvalo 17 dnů. Pan Malý má však čas zaplatit svůj dluh do 5. prosince, protože exekutorovi trvalo dlouho, než odpověděl.
Pokud bude exekutor odpovídat e-mailem, nezapomeňte zkontrolovat schránku s nevyžádanou poštou. Pokud byla žádost exekutorovi doručena a odpověď nedorazila ve lhůtě 15 dnů, zkuste její vyřízení urgovat, a to telefonicky nebo e-mailem. Když exekutor vůbec neodpoví: je možné podat podnět či stížnost u Exekutorské komory České republiky.

Kdo je pro odpuštění příslušenství dluhů v rámci Milostivého léta II uznatelným oprávněným věřitelem:

 • Česká republika,
 • Územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
 • státní příspěvková organizace,
 • státní fond,
 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • regionální rada regionu soudržnosti,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • ústav založený státem nebo územním samosprávním celkem,
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo uzemním samosprávním celkem,
 • státní podnik a národní podnik,
 • zdravotní pojišťovna,
 • Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
 • právnická osoba, v níž má stát nebo uzemní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.