OÁZA - centrum pro lidi s mentálním postižením

Proč tu jsme – naše poslání

Posláním Oázy - centra denních služeb Charity Zábřeh, je nabízet dospělým lidem s mentálním, přidruženým tělesným postižením nebo s kombinovanou lehkou poruchou autistického spektra takové činnosti, které povedou k zachování či rozvoji dosavadních dovedností, znalostí a zkušeností, a umožní jim plnohodnotně žít v přirozeném domácím prostředí. Podporuje jejich samostatnost, zájmy, osobní cíle a poskytuje prostor pro seberealizaci.

Hlavním cílem naší služby je:

 • Zvýšení či udržení schopností a dovedností uživatelů, potřebných pro život v domácím prostředí s co nejmenší mírou závislosti na pečujících.
 • Realizace jejich osobních cílů při respektování jejich možností a zamezení společenské izolace.

Dílčími cíli jsou:

 • Poskytovat podporu prostřednictvím vhodných činností uživatelům tak, aby byli schopni si udržet své dosavadní schopnosti a dovednosti pro život doma.
 • Poskytovat podporu prostřednictvím vhodných činností uživatelům tak, aby se mohli ve svých schopnostech a dovednostech dále rozvíjet a zvýšit si tak svoji nezávislost na okolí.
 • Vytvářet prostor a podporu pro seberealizaci a tím posilovat vlastní vědomí uživatelů potřebné pro samostatný život v domácím prostředí.
 • Vytvářet podmínky nebo zprostředkovat činnosti, které zamezí společenské izolaci uživatelů.

Co to pro Vás znamená

 • můžete se naučit něco nového
 • můžete získat dovednosti, zkušenosti, návyky směřující k samostatnosti a rozhodování, s ohledem na Vaše možnosti
 • můžete poznat svá práva
 • posílení dovedností v soužití s druhými lidmi, ve společnosti
 • podílení se na spoluvytváření programu s ostatními a účastnit se aktivit
 • získání podpory v naplňování svých osobních cílů
 • potkáte nové přátele

Komu je služba určena

Cílovou skupinu tvoří dospělé osoby ve věku od 19 do 70 let s mentálním, přidruženým tělesným postižením nebo s přidruženou lehkou poruchou autistického spektra, kteří mají v důsledku svého postižení sníženou soběstačnost a nemohou se za běžných podmínek postarat o své životní potřeby sami. Tyto potřeby nemůže v některých případech zajistit rodina či jiná osoba blízká nebo by ponechání podpory pouze na rodině vedlo ke společenské izolaci.

Podrobný popis:

 • osoby s mentálním postižením v lehkém až středně těžkém pásmu postižení – jedná se o osoby, které jsou schopné slovně komunikovat, pohybují se bez větších obtíží, jsou schopné být ve skupině osob, nevyžadují stálou dopomoc při péči o sebe. Může se jednat i o osoby s přidruženým tělesným postižením využívající ke svému pohybu invalidní vozík,
 • osoby s kombinovaným postižením – osoby s poruchou autistického spektra v lehkém pásmu postižení, které jsou schopné slovně komunikovat, pohybují se bez větších obtíží, jsou schopné být ve skupině osob, nevyžadují stálou dopomoc při péči o sebe.

Služba je určena pro uživatele ze Zábřehu, Mohelnice a blízkého okolí.

Nepříznivé sociální situace, podle kterých poznáme, že zájemce spadá do naší cílové skupiny:

Jedná se o člověka, který z důvodu snížených schopností, vlivem mentálního nebo kombinovaného postižení, potřebuje podporu a pomoc druhé osoby:

 • při zamezení sociální izolace zajištěním kontaktu se společností - podpora při navazování a udržení kontaktu.
 • při rozvoji a udržení vlastních schopností a dovedností vedoucích k zajištění životních potřeb, vedoucích k umožnění žít plnohodnotný život v přirozeném prostředí,
 • při seberealizaci, která může být přirozeným prostředím omezená

Kapacita služby

Oáza slouží k pobytu 10 osob/den z toho max. 1 osoba, může ke svému pohybu využívat invalidní vozík a 1 osoba může mít postižení poruchou autistického spektra.

Kdy máme otevřeno

Centrum je otevřeno v pracovní dny od 7,00 do 14,00 hod.

Kde nás najdete a jak nás můžete kontaktovat

Centrum sídlí v přízemí budovy Charity Zábřeh na ulici Žižkova 15, 789 01 Zábřeh, budova je v dolní části Masarykova náměstí u kostela sv. Bartoloměje

Kdo Vám bude pomáhat

V centru pracuje 6 stálých pracovníků:

 • vedoucí centra
 • sociální pracovnice
 • 4 osobní asistentky/asistenti

Dále v centru pracuje řidič, uklízečka. Také k nám dochází dobrovolníci a studenti na praxi.

Zásady, podle kterých poskytujeme službu

Pracovníci Oázy se řídí základními zásadami danými zákonem o sociálních službách a Kodexem Charity Česká republika. Při poskytování sociálních služeb vychází z křesťanských zásad, etických norem a ze standardů kvality sociálních služeb, což znamená že:

 • uplatňují individuální a respektující přístup ke každému uživateli,
 • dbají o vytvoření bezpečného prostoru pro uživatele i pracovníky,
 • podporují soběstačnost uživatele, jeho nezávislost,
 • nabízejí smysluplné aktivity.

S čím Vám pomůžeme, poradíme

 • s pomocí při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • s pomocí a podporou při podávání jídla a pití
 • zajistíme Vám oběd – dovážíme obědy z Restaurace v Rájci
 • pomůžeme při výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech (např.: práce s penězi, čtení, psaní, trénování paměti, nácvik péče o domácnost - vaření, pečení, společná příprava svačiny, domácí práce, práce s PC, pohybové aktivity, zpěv, společenské hry, práce se dřevem, šperkování, batikování, keramika …,)
 • pomůžeme při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. pomoc a doprovod pracovníků při účasti na akcích, při návštěvách kulturních zařízení, návštěva kavárny, nakupování, návštěvy divadla, knihovny, posilovny, bazénu…)
 • pomůžeme při poskytování sociálně terapeutické činnosti (např.: programy zaměřené na zlepšení sociálních dovedností, práce na tématu, nácvik správného chování v sociálním prostředí – etiketa, společenské chování…)
 • pomůžeme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. pomůžeme při jednání s úřady, lékaři, s vyplňováním formulářů, …)
 • poskytneme Vám bezplatné sociální poradenství

Tyto činnosti stanovuje zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Dále Vám můžeme zajistit

 • Svoz a odvoz do centra nebo dopravu v rámci aktivit centra Oáza – jedná se o doplňkovou činnost podle samostatných pravidel.

Jak se můžete stát uživateli naší služby

 • 1) Být člověkem, který potřebuje podporu druhé osoby – viz výše (Komu je služba určena)
 • 2) Vyplnit Žádost o přijetí do Centra Oáza – k dispozici na těchto stránkách nebo přímo v centru u sociální pracovnice či vedoucí služby
 • 3) Podat Žádost o přijetí do Centra Oáza
 • 4) Projít jednáním, ve kterém jsou zjišťovány Vaše potřeby, požadavky a přání na službu a je zjišťováno, zda Vám bude naše služba vyhovovat – jednáním Vás provede sociální pracovnice nebo vedoucí služby
 • 5) Podepsat smlouvu o poskytování služby a stanovit individuální plán poskytované podpory
 • 6) Využívat službu.

Jak probíhá den v Oáze

 

 • 7,30 – 10,00 postupný příchod či příjezd uživatelů, ranní blok aktivit, individuální činnosti dle potřeb uživatelů,
 • 10,00 – 10,30 svačina
 • 10,30 – 12,00 hlavní blok aktivit – společné nebo individuální činnosti
 • 12,00 – 12,30 oběd
 • 12,30 – 14,00 odpolední blok aktivit – společné nebo individuální činnosti, odchod z centra, odvoz z centra

Kolik zaplatíte

Služby poskytujeme individuální a skupinovou formou v zavilosti na zjištěných potřebách uživatele a stanoveném rozsahu podpory.

Poskytování sociálních služeb v Oáze – centru denních služeb je zpoplatněno v souladu s prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb. Zde je stanovena výše úhrady za odebrané služby. Vyhláška navazuje na zákon č. 108/2008 Sb. o sociálních službách. Tento zákon stanovuje, které úkony musí centra denních služeb poskytovat. Výše úhrady za poskytované služby se přepočítává na skutečně odebraný čas za službu.

Sazba je stanovena v ceníku služeb.

Uživatelů služby je zprostředkován oběd za cenu 55,- Kč.

Doplňkové činnosti, které nejsou v zákoně uvedeny, jsou označeny jako fakultativní. Výše úhrady za tyto úkony je stanovena poskytovatele služby a vychází z reálné ceny nákladů na službu. Jedná se o svoz, jehož cena se stanovuje na základě platného Ceníku dopravného pro rok 2013.


Kontakt: Charita Zábřeh - Centrum Oáza, Žižkova 15, 789 01, vedoucí: Miloslava Kolegarová, DiS. tel.: 583 412 587 (kl.28), email: oaza@charitazabreh.cz


Dokumenty ke stažení (formát .pdf):

Prezentační letáček

Průvodce pro zájemce a uživatele služby

Žádost o přijetí do Centra Oáza

Ceník služeb

Žádost o odbornou praxi/stáž v Centru Oáza


Fotogalerie: Pár fotek z činnosti centra, zázemí a výrobků