Charitní PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

POSLÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Poskytováním charitní pečovatelské služby pomáháme uživatelům zvládnout úkony péče o vlastní osobu a domácnost, které by dělali sami, kdyby jim v tom nebránila snížená soběstačnost. Služba je prováděna v jejich přirozeném domácím prostředí, je tedy službou terénní. Snažíme se zachovat přirozené vazby uživatelů na okolí a předejít tak jejich osamělosti. Současně poskytujeme uživatelům základní bezplatné sociální poradenství.

HLAVNÍ CÍLE CHPS

 • podpora uživatele v zachování dosavadního způsobu života
 • podpora uživatele dožít v jeho přirozeném prostředí

 

CÍLOVÁ SKUPINA

 • osoby s chronickým duševním onemocněním (Jedná se o osoby, které trpí zejména stařeckou demencí nebo jinou formou demence.)
 • osoby s chronickým onemocněním (Jedná se o osoby, které trpí vrozeným nebo získaným dlouhodobým či vleklým onemocněním jako jsou např. srdeční choroby, cévní příhoda, degenerativní, zánětlivá, nádorová onemocnění, onemocnění dýchacích cest, diabetes apod.)
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi (Jedná se o rodiny, kterým se narodily současně 3 nebo více dětí, služby je poskytována do 4 let věku těchto dětí.)
 • senioři kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech a nachází se v nepříznivé životní situaci.

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY jsou vymezené těmito právními předpisy: zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Základní činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení osob k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět)
 • základní sociální poradenství

 

Doplňkové služby

 • pedikúra provedená pedikérkou pro imobilní a částečně imobilní uživatele
 • převoz uživatele-dle vnitřního ceníku

 

Důvody pro odmítnutí poskytnutí služby:

 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby
 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociální služby (např. potřebuje péči 24 hodin denně – potřebuje jiný druh služby, zájemce nepatří do naší cílové skupiny)
 • osobě byla ukončena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců před podáním nové žádosti o službu

 

Kapacita služby Okamžitá kapacita (OK)- všední dny od 7:00 do 15:30 je 13 klientů; od 15:30 do 20:00 jsou to 3 klienti; OK o víkendech jsou 2 klienti. OK se odvíjí od aktuálních potřeb uživatelů služby a limitů hodin k poskytování služeb pracovníky v sociální službě. Kapacita dovozu obědů je stanovena - všední dny 155 obědů, o víkendech a svátcích 15 obědů.

 

 

Provozní doba služby Po – Ne 7:00 – 20:00

 

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • 1. Spolehlivost Charitní pečovatelská služba zaručuje svým uživatelům, že péče bude zajištěna vždy, včas, v dohodnutém rozsahu a odborným personálem na základě smluvně sjednané péče.
 • 2. Úcta a respekt k člověku jako jedinečné bytosti Vážíme si každého člověka a uznáváme jeho jedinečnost a důstojnost. Respektujeme jeho svobodné rozhodnutí. Maximálně se snažíme chránit jeho soukromí. Při svém jednání vycházíme ze základních křesťanských hodnot, které jsou uvedeny v Kodexu Charity České republiky.
 • 3. Partnerství uplatňujeme ke svým uživatelům při každém kontaktu, bereme vážně jejich názor, nasloucháme jim při všech činnostech a službách, které poskytujeme.
 • 4. Otevřenost Nabídka služeb a ostatní činnosti jsou zveřejňovány v informačních materiálech-výroční zpráva, propagační letáky, webové stránky… Ke všem svým partnerům, zadavatelům, uživatelům a veřejnosti přistupujeme otevřeně a pracujeme v souladu s platnými legislativními předpisy a normami.

 


KONTAKT:
Charitní pečovatelská služba, Valová 290/9, 789 01 Zábřeh,

vedoucí: Mgr. Ludmila Ryšavá
telefon: 588 881 790, 736 509 449,
e-mail: pecovatelska@charitazabreh.cz

další střediska:
CHPS Mohelnice, Zámecká 11, Mohelnice, tel. 739 002 778, 736 509 407
CHPS Štíty, obvodní zdravotní středisko, nám. Míru 57, Štíty, tel. 736 509 461
CHPS Postřelmov, obvodní zdravotní středisko, Tovární 501, Postřelmov, tel. 733 755 782
CHPS Červená Voda 272, tel. 731 127 212

 


 


Dokumenty ke stažení (formát .pdf):

Žádost o poskytování služby

Ceník pečovatelské služby