Domácí zdravotní péče - home care

Cílem domácí zdravotní péče je udržení a podpora zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného a důstojného umírání. Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně s ohledem na jeho zdravotní stav, jeho potřeby a lékařem indikovanou péči.

Domácí zdravotní péče je zdravotní ambulantní péče poskytovaná pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí, v místě trvalého nebo i přechodného bydliště. Naše služba je určena pro ty pacienty, kteří potřebují zdravotní péči, sami nejsou schopni si ji zajistit nebo nejsou natolik pohybliví, aby docházeli na ošetření k praktickému či jinému odbornému lékaři, ale přitom jejich zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici.

Ošetřovatelská a pečovatelská služba

Domácí zdravotní péči indikuje praktický lékař pacienta nebo ošetřující lékař při propuštění z nemocnice. Na základě této indikace je zdravotní péče hrazená zdravotní pojišťovnou pacienta. Ošetřovatelská péče je dostupná během 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, včetně sobot, nedělí a svátků. Dle zdravotního stavu pacienta může sestra domácí zdravotní péče provést 3 ošetřovací návštěvy u pacienta za den (do rozsahu maximálně 3 hodin). Výjimkou jsou pacienti v terminálním stadiu, kde může být ošetřovacích návštěv více – záleží na ordinaci ošetřovatelské péče lékařem dle aktuálního zdravotního stavu pacienta – více než 3 hodiny denně).

Spolupracujeme se sociálními sestrami při propuštění pacientů z Nemocnice Šumperk, Fakultní nemocnice Olomouc, Orlickoústecké nemocnice, Interny Zábřeh, Odborného léčebného ústavu Paseka, Podhorské nemocnice Rýmařov, aj. Jsme smluvními partnery zdravotních pojišťoven v našem regionu – VZP, Vojenská ZP, Česká průmyslová ZP, Oborová ZP, ZP Ministerstva vnitra.

Ošetřovatelskou péči o pacienty zajišťují registrované všeobecné sestry, všechny mají osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Všechny sestry se nadále odborně vzdělávají – absolvují certifikované kurzy, semináře a přednášky s odbornou tematikou.

K základním činnostem sester v domácí zdravotní péči patří:

 • ošetřování proleženin, bércových vředů, pooperačních a jiných ran,
 • odběry biologického materiálu k vyšetření, měření hladiny krevního cukru (glykemie) glukometrem,
 • aplikace injekcí, inzulínu, infuzí, léků, zaučení v aplikaci inzulínu, Fraxiparinu,
 • při podávání infuzní terapie nebo injekčních léčiv možnost podávání lineárním dávkovačem nebo infuzní pumpou,
 • péče o permanentní katetry, výměna permanentního katetru u žen,
 • péče o různé druhy stomií (kolostomie, ileostomie, urostomie, tracheostomie, aj.), včetně péče o PEG, edukace pacienta nebo rodiny v péči,
 • zaučení rodinných příslušníků v ošetřovatelské péči o pacienta,
 • ošetřovatelská rehabilitace – po operacích, úrazech, CMP (cévních mozkových příhodách), u pacientů s roztroušenou sklerózou, aj.,
 • sledování fyziologických funkcí – měření krevního tlaku, pulsu, tělesné teploty, saturace
 • péče o pacienty v terminálním stadiu choroby (péče o umírající pacienty) – viz domácí hospicová péče,
 • ošetřovatelská péče o pacienty s venozním portem,
 • ošetřovatelská péče o pacienty na domácí umělé plicní ventilaci,
 • oxygenoterapie, zapůjčení oxygenátoru, i přenosné kyslíkové lahve,
 • u dialyzovaných pacientů provádí sestry výkon asistované peritoneální dialýzy
 • další ošetřovatelské výkony dle kompetence sester a ordinace ošetřujícího lékaře.

 

Ošetřovatelská a pečovatelská služba

Kontakt:

Vrchní sestra: Bc. Ludmila Nováková, mobil: 736 509 441, tel.: 583 412 587, (kl. 43); e-mail: zdravotni.pece@charitazabreh.cz

Koordinátor domácí hospicové péče: Marie Václavská, mob.: 736 510 816; email: domaci.hospic@charitazabreh.cz


Zábřeh, Žižkova 15, tel.: 583 412 587, 736 509 441(2), chos.zabreh@charitazabreh.cz
Postřelmov (zdrav. středisko), tel.: 736 509 458, chos.postrelmov@charitazabreh.cz
Štíty, Dubicko (aktuálně zajišťováno ze stanice Postřelmov), tel.: 736 509 458, chos.postrelmov@charitazabreh.cz
Mohelnice, Zámecká 11, tel.: 736 509 456, chos.mohelnice@charitazabreh.cz

Poradenství pro pozůstalé:

Mgr. Marta Třísková, DiS., mob.: 731 677 714, e-mail: domaci.hospic@charitazabreh.cz
Bc. Ludmila Nováková, mob.: 736 509 441, e-mail: zdravotni.pece@charitazabreh.cz