DOMOVINKA - denní stacionář pro seniory

Denní stacionář Domovinka nabízí sociální služby seniorům a osobám trpícím onemocněním demence od 50 let, kteří nemohou nebo nechtějí být po celý den sami doma. Služba je provozována od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 16:00 hodin na adrese Leštinská 16, Zábřeh. Kapacita zařízení je 10 osob denně. O uživatele pečují zaměstnanci na pozicích – vedoucí zařízení/sociální pracovnice, sociální pracovník/osobní asistent, animátorka, osobní asistentka, pečovatelka, externí lektorka na procvičování paměti, pomocní pracovníci či dobrovolníci. Vlastníkem objektu je Město Zábřeh a Charita zde působí v roli provozovatele služby. K budově náleží prostorná zahrada a celý objekt je řešen bezbariérově.

Budova Domovinky

 

Poslání – pro koho tu jsme Denní stacionář Domovinka provozovaný Charitou Zábřeh je určen seniorům a osobám trpícím onemocněním demence od 50 let. Poskytuje podporu a dopomoc v oblasti péče o vlastní osobu a při osobní hygieně, zprostředkovává kontakt se společností a zajišťuje rovněž stravování. V příjemném bezbariérovém prostředí s rodinnou atmosférou mohou lidé využívat aktivity, které dodávají jejich dnům určitý smysl a náplň. Toto prostředí jim dočasně – na určitou část pracovního dne – nahrazuje domácnost. Péče je poskytována odborně vzdělaným personálem s ohledem na individuální potřeby jednotlivých uživatelů.

Co je naším cílem Hlavním cílem poskytování naší služby je zvýšení či zachování určité kvality života seniorů a osob trpících onemocněním demence od 50 let, dopomoc k aktivně prožívanému stáří a zamezení společenské izolace.

 

Z hlavního cíle vyplývají další, dílčí cíle, které směrují úsilí a snahu pracovníků. Jedná se o následující dlouhodobé cíle:

 • zvýšit či zachovat určitou kvalitu života,
 • dopomáhat k aktivně prožívanému stáří,
 • zamezit společenské izolaci,
 • trvale rozvíjet a zkvalitňovat služby.

 

 

Cílová skupina:

  • senioři,
  • osoby s chronickým duševním onemocněním ve věku 50 a více let, trpící stařeckou demencí nebo některou z dalších forem demencí (demence u Parkinsonovy choroby, Alzheimerova choroba, vaskulární demence, demence při roztroušené skleróze, Pickova choroba, demence způsobená užíváním alkoholu pouze v případě, že osoba již abstinuje)

 

   Jedná se o osoby, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Jde o situace, kdy osoby nejsou pro svůj věk, osamělost, ztrátu soběstačnosti, pro nemoc, zdravotní postižení nebo z jiných závažných důvodů prakticky schopni zabezpečit a uspokojit své životní potřeby svépomocí. Tyto potřeby nemůže po většinu dne zajistit ani rodina či jiná blízká osoba (zaměstnání, péče o děti, atd.). K zabezpečení životních potřeb patří např. zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, svlékání, přesun na vozík, prostorová orientace, samostatný pohyb ve vnitřním prostoru, sebeobsluha při jídle a pití, osobní hygiena).

 

   Zařízení je určeno zejména pro klienty ze Zábřeha a blízkého okolí.

 

   Domovinka také sekundárně slouží jako pomoc rodinám klientů.

 

Koho nemůžeme přijmout

  • osoby, které jsou upoutány na lůžko, nebo jejichž zdravotní stav vyžaduje permanentní individuální péči druhé osoby,
  • osoby, které jsou verbálně nebo fyzicky agresivní, nebo tak neklidné, že svým chováním narušují kolektivní soužití a obtěžují ostatní uživatele,
  • osoby s postižením sluchu v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty.

 

 

Domovinka poskytuje tyto služby:

Základní činnosti

  • sociální poradenství (sociální šetření, nároky na dávky, apod.),
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékání; pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík; pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru; pomoc a podpora při podávání jídla a pití),
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, koupání, pomoc při použití toalety),
  • poskytnutí stravy (oběd, zajištění oběda),
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
   • rozvoj rozumových schopností a procvičování získaných dovedností a znalostí (trénování paměti, vaření, práce s PC, domácí práce, společenské hry, apod.)
   • pohybové aktivity (zaměřeny na rozvoj jemné i hrubé motoriky, relaxaci, uvolnění tenze a podporu správného držení těla),
   • aktivity s hudbou a se zpěvem (zpěv s doprovodem, poslechová činnost, hudební kvízy a rozhovory o hudbě a hudebních skladatelích, živá hudba, apod.),
   • výtvarné aktivity (práce s textilem, papírem, přírodninami, apod.),
   • duchovní péče (zprostředkování setkání s knězem, jáhnem; společné modlitby pro zájemce),
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např.: doprovod na kulturní a společenské akce; výlety a procházky do blízkého okolí Domovinky; návštěva mše svaté v kostele; návštěva kina, divadla, výstav; návštěva vystoupení dětí v MŠ; dopomoc při zkontaktování rodiny, přátel; výlety do rodných vesnic v blízkém okolí),
  • sociálně-terapeutické činnosti (např.: četba tisku a knih s následným rozhovorem nad obsahem; nácvik společenského chování; rozhovor a další individuální práce za účelem zvládání krizových situací; účast na canisterapii za vedení vyškoleného terapeuta; práce se vzpomínkami formou odpočinkové komunikace v příjemném prostředí místnosti vybavené dobovým nábytkem a předměty),
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např.: pomoc při osobní, telefonické či písemné komunikaci; jednání na úřadech a institucích; jednání s opatrovníkem nebo ostatními uživateli zařízení; pomoc při uplatnění práva stěžovat si; pomoc při vyplňování formulářů).

Doplňkové (fakultativní) činnosti

  • snídaně, svačina; zajištění snídaně/svačiny; nápoje,
  • doprava služebním vozidlem (uživatelé služeb mohou k dopravě do stacionáře a zpět využívat služebního vozidla)
  • doprava na akce (uživatelé služeb mohou využít služebního vozidla ke skupinové přepravě na kulturní a společenské akce, apod.),
  • osobní přeprava (uživatelé služeb mohou využít služebního vozidla k osobní přepravě k lékaři, na poštu, apod.),
  • čas nezbytný k zajištění dopravy.

Zprostředkovávané činnosti

 • masérské služby,
 • kadeřnické služby,
 • pedikúra.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu a uděláme maximum pro Vaši spokojenost!

 


Kontakt: Domovinka, Leštinská 907/16, 789 01 Zábřeh, vedoucí: Mgr. Daniela Chrobáková, DiS

tel.: 583 414 622, mobil: 736 509 438 email: domovinka@charitazabreh.cz


Dokumenty ke stažení (formát .pdf):

Průvodce službou pro zájemce/žadatele a jejich rodinné příslušníky

Pravidla Denního stacionáře Domovinka

Ceník služeb

Žádost o poskytování sociální služby


Fotogalerie: Pár fotek z realizovaných aktivit