Postní almužna

„Kdo se modlí, ať se postí, kdo se postí, ať je milosrdný.“
 
Postní doba je obdobím přípravy na Velikonoce, kdy si připomínáme utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V tomto období mají křesťané obzvláště prohloubit svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě samému skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků. „Půst je duší modlitby a milosrdenství je životem postu“ (Benedikt XVI). „Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný... Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá své před tím, kdo jej prosí“ (sv. Petr Chrysolog). Postní doba je příležitostí vrátit se k původní postní praxi, která nám pomáhá potlačit vlastní egoizmus a otevřít své srdce lásce k Bohu a bližním. Postem a modlitbou dovolujeme, aby Kristus přicházel sytit nejhlubší hlad, který zakoušíme ve svém nitru – hlad a žízeň po Bohu.
 
Postní almužna je dobrovolná a praktická aktivita věřících, kteří to co si odřeknout v postní době věnují prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi. Je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe tím, že pomáháme druhým. V takto prožívané postní době je skrytý hluboký sociální rozměr naší křesťanské víry. Postní almužna je odpovědí na výzvu Svatého otce Benedikta XVI. i otce arcibiskupa Jana Graubnera k tolik potřebné postní praxe.
 
Základní informace
Postní almužna má charakter osobní snahy po nápravě života. Nenahrazuje dar, který dáváme pravidelně při bohoslužbách na potřeby církve. Křesťané dávají z toho, co si sami odřekli.
Skládací schránka, která se vyzvedává v kostele na Popeleční středu nebo v 1. neděli postní, slouží k připomenutí tohoto našeho úsilí během postní doby a ke střádání peněz, které svým sebezáporem ušetříme. Je mnoho způsobů, jak se můžeme uskromnit a prospět tím nejenom druhým, ale také sobě (je možné zříct nebo alespoň omezit kouření, alkohol, kávu, sladkosti, zábavu, televizi, internet nebo jinou spotřebu, která není pro život nezbytně nutná a ušetřit tak peníze, které vložíme do schránky). Ke konci postní doby, na Květnou neděli případně následující týden, se pak skládací schránka s ušetřenými penězi přináší zpět do kostela. Výtěžek Postní almužny je prostřednictvím Charity v součinnosti s místními farnostmi použit na pomoc lidem v nouzi.
 

Kontaktní informace
koordinátor Postní almužny: Jana Skalická
telefon: 736 509431
e-mail: pastoracni.asistentka@charitazabreh.cz
 
 
výtěžky v jednotlivých letech:
2009 - 79.105 Kč
 

 

Na postních krabičkách byla možnost uvést námět na využití těchto prostředků a z téměř 43% dodaných námětů bylo uvedeno – dle rozhodnutí Charity. Této důvěry si velmi vážíme a zároveň za ni děkujeme. V dalších návrzích častěji zazníval návrh na využití ve prospěch lidí těžce nemocných a postižených a na pomoc misiím. I toto jsou oblasti, které různými službami řešíme.
Po zralé úvaze bylo rozhodnuto, že shromážděná částka bude využita v oblasti, kterou Charita Zábřeh zatím příliš nepokrývá, a to na pomoc dětem a dospívající mládeži. Proto byl založen Stipendijní fond Postní almužny. Cílem tohoto fondu je pomoci početným, neúplným a sociálně slabým rodinám s dětmi. Je určen také na pomoc dětem, jejichž rodiče postihla v době ekonomické krize ztráta zaměstnání. Příspěvek z fondu bude určen na podporu studia a dalšího osobnostního, duchovního, kulturního a sportovního rozvoje dětí a mládeže, a bude poskytnut jako nevratná finanční výpomoc. Lze z něj hradit: náklady na studium (učební pomůcky, školné, ubytování, cestovné apod.), mimoškolní volnočasové a vzdělávací aktivity (zájmové kroužky, tábory apod.) a aktivity zaměřené na duchovní rozvoj (duchovní obnovy, kurzy pro animátory apod.). Podrobnější informace o Postní almužně, včetně potřebných formulářů, naleznete na webu www.charitazabreh.cz, u svých duchovních správců, kteří jsou s tímto program seznámeni a na telefonním čísle pastorační asistentky zábřežské Charity - Jana Skalická, telefon: 736 509431

Moc prosíme o spolupráci při vyhledáním rodin ve farnostech děkanátu Zábřeh, které to mají z nějakého důvodu nyní těžší, potýkají se s nouzí a bylo by dobré jim pomoci v duchu solidarity prvotní křesťanské jeruzalémské obce, jak o tom hovoří Skutky apoštolů.