Středisko osobní asistence

Posláním střediska je umožnit seniorům a lidem se zdravotním postižením od 5 let věku začlenění do běžného života, kdy osobní asistent pomáhá uživateli služby zvládnout ty úkony, které by dělal sám, kdyby postižení neměl. Služba je poskytována v přirozeném sociálním prostředí uživatele žijícího na území děkanátu Zábřeh (jižní polovina okresu Šumperk).

Hlavní cíl služby:

  • začlenit se do běžného života společnosti,
  • zachovat si plnohodnotný život udržením samostatnosti při respektování vlastních schopností uživatele,
  • co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí.

 

Cílová skupina uživatelů:

  • osoby s chronickým onemocněním (jedná se o osoby, které trpí vrozeným nebo získaným dlouhodobým či vleklým onemocněním jako jsou např. srdeční choroby, cévní příhoda, degenerativní, zánětlivá, nádorová onemocnění, onemocnění dýchacích cest, diabetes apod.)
  • osoby s kombinovaným postižením (osoby s poruchou autistického spektra)
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • seniory

 

Důvody pro odmítnutí služby:

  • zájemce žádá o jiný druh služby, než který poskytujeme
  • osoba nepatří do naší cílové skupiny
  • nemáme dostatečnou kapacitu
  • osobě, která službu žádá, byla ukončena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 3 měsíce před podáním nové žádosti o službu.

 

Časový rozsah služby:

  • Služba je poskytována nepřetržitě (sedm dní v týdnu, 24 hod denně) dle potřeby uživatele, v přirozeném sociálním prostředí uživatele (převážně v jeho domácnosti). Doba a rozsah osobní asistence závisí na míře podpory, na jeho aktuálních potřebách a kapacitních možnostech poskytovatele.

 

Kapacita služby:

  • Denní kapacita služby je 17 uživatelů.
  • Okamžitá kapacita je stanovena na 7 uživatelů v rozmezí 6:00-22:00 ve všední dny, 2 uživatel v rozmezí 6:00-22:00 o svátcích a víkendech, 1 uživatel v době od 22:00 do 6:00.
  • Vzhledem k nepřetržitému poskytování služby se okamžitá kapacita vždy odvíjí od aktuálních potřeb uživatelů a limitů hodin k poskytnutí základních činností pracovníky v sociálních službách, tento limit činí 180 hodin za týden.

 

Zásady poskytované služby:

  • Respekt – při své práci respektujeme názor a svobodnou volbu uživatelů. Snažíme se maximálně chránit jejich soukromí.
  • Individuální přístup - služby poskytujeme na základě osobních potřeb, zájmů a schopností uživatelů. Při práci pracujeme dle dojednaných cílů spolupráce, uvedených v individuálním plánu, který je vytvářen již při prvním kontaktu s uživatelem. Tento individuální plán je pravidelně vyhodnocován a aktualizován dle potřeb klienta. S tímto individuálním plánem je asistentka seznámena již před první návštěvou klienta a následně i s jeho aktualizací.
  • Partnerství - při poskytování služby aktivně komunikujeme s uživateli a s rodinnými příslušníky. Snažíme se o úzkou spolupráci tak, aby se uživatelé a jejich rodiny aktivně podíleli na průběhu poskytované péče. Služba je poskytována na základě oboustranné komunikace a spolupráce.
  • Spolehlivost - k poskytování služeb se stavíme zodpovědně, službu poskytují vzdělaní a zaškolení pracovníci. Služba je poskytována včas, v předem dohodnutém rozsahu a na předem určeném místě.
  • Otevřenost - pravidelně zveřejňujeme v informačních materiálech (výroční zpráva, propagační letáky, webové stránky atp.) informace o naší činnosti. Ke všem svým partnerům, zadavatelům, uživatelům a veřejnosti přistupujeme otevřeně a pracujeme v souladu s platnými legislativními předpisy a normami. Na našem středisku umožňujeme stáže praktikantům i práci dobrovolníků.

 

Zákon dále ukládá pracovat podle těchto zásad:

 • Rozsah a forma pomoci a podpory musí zachovávat lidskou důstojnost uživatelů
 • Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb, působit na uživatele aktivně, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.
 • Posilovat sociální začleňování uživatelů.
 • Služba musí být poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě, tak aby bylo vždy zajištěno dodržování lidských práv a svobod.

Rozsah poskytovaných činností:

Rozsah poskytovaných služeb odpovídá zákonu č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhlášce č. 505/2006 Sb. (viz Ceník za služby).

 

 

Kontakt: vedoucí: Mgr. Ludmila Ryšavá, adresa: Farní 1, 789 01 Zábřeh, telefon: 588 881 790, 736 509 449, email: osobni.asistence@charitazabreh.cz