Středisko osobní asistence

Poslání: Posláním střediska osobní asistence je umožnit klientovi začlenění do běžného života, kdy osobní asistent pomáhá uživateli služby zvládnout ty úkony, které by dělal sám, kdyby omezení neměl, tzn., že činnosti klient vykonává sám za dopomoci asistenta, popř. činnosti sám koordinuje. Služba je poskytována v klientově přirozeném domácím prostředí, je tedy službou terénní. Současně poskytujeme klientům základní bezplatné sociální poradenství.

 Hlavní cíl služby:

 • podpora soběstačnosti a samostatnosti klienta v jeho vlastním prostředí
 • podpora klienta v zachování vlastního životního stylu

Cílová skupina uživatelů:

  • osoby s chronickým onemocněním (jedná se o osoby, které trpí vrozeným nebo získaným dlouhodobým či vleklým onemocněním jako jsou např. srdeční choroby, cévní příhoda, degenerativní, zánětlivá, nádorová onemocnění, onemocnění dýchacích cest, diabetes apod.)
  • osoby s kombinovaným postižením (osoby s poruchou autistického spektra)
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • seniory

 

Důvody pro odmítnutí služby:

  • zájemce žádá o jiný druh služby, než který poskytujeme
  • osoba nepatří do naší cílové skupiny
  • nemáme dostatečnou kapacitu
  • osobě, která službu žádá, byla ukončena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 3 měsíce před podáním nové žádosti o službu.

 

Časový rozsah služby:

  • Služba je poskytována nepřetržitě (sedm dní v týdnu, 24 hod denně) dle potřeby uživatele, v přirozeném sociálním prostředí uživatele (převážně v jeho domácnosti). Doba a rozsah osobní asistence závisí na míře podpory, na jeho aktuálních potřebách a kapacitních možnostech poskytovatele.

 

Kapacita služby:

  • Denní kapacita služby je 17 uživatelů.
  • Okamžitá kapacita je stanovena na 7 uživatelů v rozmezí 6:00-22:00 ve všední dny, 2 uživatel v rozmezí 6:00-22:00 o svátcích a víkendech, 1 uživatel v době od 22:00 do 6:00.
  • Vzhledem k nepřetržitému poskytování služby se okamžitá kapacita vždy odvíjí od aktuálních potřeb uživatelů a limitů hodin k poskytnutí základních činností pracovníky v sociálních službách, tento limit činí 180 hodin za týden.

 

Zásady poskytované služby:

 1. Úcta a respekt k člověku jako jedinečné bytosti: Vážíme si každého člověka a uznáváme jeho jedinečnost a lidskou důstojnost. Respektujeme jeho svobodné rozhodnutí. Maximálně se snažíme chránit jeho soukromí. Při svém jednání vycházíme ze základních křesťanských hodnot, které jsou uvedeny v Kodexu Charity České republiky (příloha č. 1). S obsahem Kodexu CHČR jsou všichni pracovníci seznámeni a při své práci se jim řídí.
 2. Partnerství: Při poskytování služby aktivně s uživateli komunikujeme a bereme vážně jejich názor. Snažíme se o úzkou spolupráci tak, aby se uživatelé a jejich rodiny aktivně podíleli na průběhu poskytované péče.
 3. Spolehlivost: Službu poskytují vzdělaní a zaškolení pracovníci; služba je poskytována včas, na základě smluvně sjednané péče.
 4. Otevřenost:Nabídka služeb je zveřejněna v  informačních materiálech (výroční zpráva, propagační letáky, webové stránky,…). Ke všem svým partnerům, zadavatelům, uživatelům a veřejnosti přistupujeme otevřeně a pracujeme v souladu s platnými legislativními předpisy a normami. Na našem středisku umožňujeme stáže praktikantům i práci dobrovolníků.

Zákon dále ukládá pracovat podle těchto zásad:

 • Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb, působit na uživatele aktivně, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.
 • Posilovat sociální začleňování uživatelů.

Nepříznivá životní sociální situace:  Nepříznivou sociální situací rozumíme takovou situaci, kdy osoba z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu nebo z jiných závažných důvodů má sníženou soběstačnost a ve svém okolí nemá osobu, která je schopna mu zajistit potřebnou péči a podporu.

Rozsah poskytovaných činností:

Rozsah poskytovaných služeb odpovídá zákonu č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhlášce č. 505/2006 Sb. (viz Ceník za služby).

Kontakt: vedoucí: Mgr. Ludmila Ryšavá, adresa: Farní 1, 789 01 Zábřeh, telefon: 588 881 790, 736 509 449, email: osobni.asistence@charitazabreh.cz