Realizované projekty

Na následující stránce bychom chtěli poděkovat donátorům, kteří nám finančním příspěvkem významně pomáhají zajišťovat služby a dopomoc pro všechny potřebné - nemocné, handicapované, umírající, seniory, sociálně slabší i lidi v nouzi. Mnohokrát děkujeme, Vaší důvěry i podpory si velmi vážíme.

ROK 2021:

OLOMOUCKÝ KRAJ - příspěvek 152.100 Kč z rozpočtu na projekt "Podaná ruka v nesnázích V."

V rámci Programu 09_01_Dotační program pro sociální oblast 2021 a dotačního titulu č. 4 - Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování byla naší organizaci poskytnuta účelová dotace na provoz ve výši 152.100 Kč. Smyslem projektu ol_krajje podpořit nejchudší obyvatele žijící v regionu ORP Zábřeh a Mohelnice. Zvýšit jejich životní úroveň poskytováním potravinové, materiální pomoci a současně posilovat vlastní aktivitu k práci. Dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaným projekt pomůže získat a upevnit pracovní návyky, posilovat zodpovědnost za svůj život a vracet je na trh práce organizací veřejné služby a případně i dalšího návazného zaměstnání. Závazkem Charity Zábřeh je zachovat provoz výdejny potravinové pomoci a podpořit 350 lidí minimálně 1.000 poskytnutými balíčky (během realizace naplněno 483 klientů a 1.364 vydaných balíčků). Do pracovních aktivit bude zapojeno za celý rok alespoň 10 klientů, kteří celkově na vhodných činnostech odpracují minimálně 5.000 hodin (naplněno 13 klientů s odpracovanými 6.421,5 hodinami).
Za poskytnutou podporu, která mnoha lidem umožnila překlenout chudobu, vybřednout ze závislosti na sociální podpoře státu a znovunastartovat normální život DĚKUJEME!

OLOMOUCKÝ KRAJ - příspěvek 400.000 Kč z rozpočtu na projekt "Dofinancování mobilní/domácí hospicové péče poskytované nevyléčitelně nemocným pacientům a umírajícím v obcích ORP Zábřeh a Mohelnice 2021"

V rámci Programu 12_1 na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2021 a dotačního titulu č. 2 - Podporaol_kraj poskytovatelů domácí paliativní péče byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace na provoz ve výši 400.000 Kč. Účelem je dofinacování nákladů, které při poskytování kvalitní hospicové/paliativní péče nejsou v plné výši hrazeny zdravotní pojišťovnou. Závazkem Charity Zábřeh je v rámci multidisciplinární péče v domácím prostředí v roce 2021 doprovodit minimálně 60 (skutečnost 62) pacientů v terminálním stadiu nemoci, přičemž jim bude jim poskytnuto minimálně 1.400 (skutečnost 2.039) ošetřovatelských návštěv.
Za poskytnutou podporu, která mnoha lidem umožnila splnit si své poslední velké prání a zemřít doma v kruhu blízkých, velmi DĚKUJEME!

OLOMOUCKÝ KRAJ -  příspěvek celkem 1 105.500 Kč v rámci dotace z programu Podpory infrastruktury sociálních služeb na zajištění terénních sociálních služeb pro obyvatele obcí spadajících pod ORP Zábřeh a Mohelnice
+ současně MĚSTO ZÁBŘEH  - příspěvek celkem 900.000 Kč na spolufinancování tohoto projektu nákupu 8 aut pro terénní sociální služby

Olomoucký kraj z Dotačního programu pro sociální oblast 2020 - Podpora infrastruktury sociálních služeb na území Olomouckého kraje II. podpořil realizaci celkem 3 projektů Charity Zábřeh, jako významného regionálního poskytovatele sociálních služeb:
Podpora dostupnosti terénní pečovatelské služby v regionu 42 obcí ORP Zábřeh a ORP Mohelnice – částkou ol_krajdotace 214.500 Kč; Podpora dostupnosti terénní služby osobní asistence v regionu obcí ORP Zábřeh a ORP Mohelnice - 396.000 Kč; Podpora dostupnosti terénní odlehčovací služby v regionu obcí ORP Zábřeh a ORP Mohelnice  - 495.000 Kč

Účelem projektů bylo nahrazení dosluhujících (v provozu již často 15-20 let a v nevyhovujícím technickém stavu) a pořízeních nových automobilů pro pracovníky terénních sociálních služeb. Podpora mobility pečovatelek, osobních logotyp-zabreh-text-vertikalasistentek a pracovnic odlehčovací péče zvýší kapacitu a dostupnost péče v domácnostech pro seniory, nemocné i handicapované. Cestování i do odlehlejších obcí na jihu šumperského okresu bude rychlejší, možné za každého počasí a pro případy, kdy za integračními aktivitami přepravujeme i klienty, bezpečné. Celkem 8 nově pořizovaných aut (7 osobních a 1 dodávkové na rozvoz teplé stravy) také organizaci přinese úsporu v provozních nákladech na PHM, servisu a údržbě. Projekt významně v roce 2021 podpořili ze svého rozpočtu a spolufinancovali i Město Zábřeh (900.000 Kč) a jednotlivé obce mikroregionů Zábřežsko a Mohelnicko. Za přiznanou podporu mnohokráte DĚKUJEME!

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR – příspěvek 230.000 Kč v rámci dotace z Programu na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2021
+ současně VÝBOR DOBRÉ VŮLE - NADACE OLGY HAVLOVÉ - příspěvek 70.000 Kč na projekt Dovybavení pro hospicovou péči o pacienty v terminálním stadiu onemocnění na Zábřežsku a Mohelnicku“

MZČR poskytlo příspěvek ve výši 70% nákladů projektu a VDV-NOH projekt dofinancovala grantem 70.000 Kč. Pořídili mzcrvdvjsme nutné dovybavení pro domácí hospicovou a terénní paliativní péči – zakoupili jsme 4 polohovací elektrické skládací postele s hrazdou, 1x zdravotní polohovací křeslo Gavota D, 1x pacientský zvedák se závěsným vakem, 3x kyslíkový koncentrátor DeVilbiss 525 KS, 6x antidekubitní pasivní matraci, 3x aktivní antidekubitní matraci s kompresorem, 1x celonerezový infuzní stojan, 3x toaletní křeslo pojízdné, 5x manipulační posuvnou podložku, 6x elastický potah na ochranu matrace a 20 ks zvlhčovacích nádob ke koncentrátoru kyslíku.

NADACE AGROFERT - příspěvek 250.000 Kč poskytnutý v rámci Grantu Hospic 2021 na projekt "Podpora domácí hospicové péče"

Kofinancování projektu „Mobilní/ domácí hospicová péče poskytovaná nevyléčitelně nemocným pacientům a umírajícím v jižní polovině okresu Šumperk 2021“ - žádost o příspěvek na pořízení osobního automobilu. Pro provoz služby je důležité mít k dispozici funkční a spolehlivé dopravní prostředky, které umožní dopravu za pacienty i do vzdálenějších míst agrofertregionu za různých klimatických podmínek. Proto je pro nás z hlediska ekonomické efektivity stěžejní zodpovědně přistupovat k péči o vozový park. Pro velmi dobrou předchozí zkušenost jsme zakoupili vozidlo Suzuki S-Cross. Podařilo se naplnit cíl - zajistit fungování významné regionální buňky domácí hospicové a paliativní péče v nezměněném rozsahu a naopak jí umožnit růst, rozvíjet se a zvýšit svou kapacitu i dostupnost paliativy v území všech obcí ORP Zábřeh a Mohelnice. Za poskytnutou podporu, která mnoha lidem umožnila splnit si své poslední velké přání a zemřít doma v kruhu blízkých, velmi DĚKUJEME!

 

ROK 2020:

OLOMOUCKÝ KRAJ - příspěvek 400.000 Kč z rozpočtu na projekt "Dofinancování mobilní/domácí hospicové péče poskytované nevyléčitelně nemocným pacientům a umírajícím v obcích ORP Zábřeh a Mohelnice 2020"

V rámci Programu 12_1 na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2020  a dotačního titulu č. 2 - Podporaol_kraj poskytovatelů domácí paliativní péče byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace na provoz ve výši 400.000 Kč. Účelem je dofinacování nákladů, které při poskytování kvalitní hospicové/paliativní péče nejsou v plné výši hrazeny zdravotní pojišťovnou. Závazkem Charity Zábřeh je v rámci multidisciplinární péče v domácím prostředí v roce 2020 doprovodit minimálně 60 (skutečnost 62) pacientů v terminálním stadiu nemoci, přičemž jim bude jim poskytnuto minimálně 1.400 (skutečnost 1.611) ošetřovatelských návštěv.
Za poskytnutou podporu, která mnoha lidem umožnila splnit si své poslední velké prání a zemřít doma v kruhu blízkých, velmi DĚKUJEME!

OLOMOUCKÝ KRAJ - příspěvek 347.357 Kč z rozpočtu na projekt "Podaná ruka v nesnázích IV."

V rámci Programu 09_01_Dotační program pro sociální oblast 2020 a dotačního titulu č. 4 - Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování byla naší organizaci poskytnuta účelová dotace na provoz ve výši 347.357 Kč. Smyslem projektu ol_krajje podpořit nejchudší obyvatele žijící v regionu ORP Zábřeh a Mohelnice. Zvýšit jejich životní úroveň poskytovánímpotravinové, materiální pomoci a současně posilovat vlastní aktivitu k práci. Dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaným projekt pomůže získat a upevnit pracovní návyky, posilovat zodpovědnost za svůj život a vracet je na trh práce organizací veřejné služby a případně i dalšího návazného zaměstnání. Závazkem Charity Zábřeh je zachovat provoz výdejny potravinové pomoci a podpořit 350 lidí minimálně 1.000 poskytnutými balíčky (během realizace naplněno 678 klientů a 1.122 vydaných balíčků). Do pracovních aktivit bude zapojeno za celý rok alespoň 13 klientů, kteří celkově na vhodných činnostech odpracují minimálně 3.500 hodin (naplněno 15 klientů s odpracovanými 6.312,5 hodinami).
Za poskytnutou podporu, která mnoha lidem umožnila překlenout chudobu, vybřednout ze závislosti na sociální podpoře státu a znovunastartovat normální život DĚKUJEME!

Nadace Agrofert - příspěvek 300.000 Kč poskytnutý v rámci Grantu Hospic 29/2019 a přiznaný na projekt "Podpora domácí hosicové péče"

Kofinancování projektu „Mobilní/ domácí hospicová péče poskytovaná nevyléčitelně nemocným pacientům a umírajícím v agrofertjižní polovině okresu Šumperk 2020“ - žádost o podporu provozu mobilního hospice: koordinace hospicové péče, spolupráce a zapojení paliatra, nezdravotnická část podpory rodiny sestrami a dalšími členy multidisciplinárního týmu, specializované odborné vzdělávání.
Podařilo se na naplnit cíl zajistit fungování významné regionální buňky domácí hospicové a paliativní péče v nezměněném rozsahu a naopak jí umožnit růst, rozvíjet se a zvýšit svou kapacitu i dostupnost paliativy v území všech obcí ORP Zábřeh a Mohelnice.
Za poskytnutou podporu, která mnoha lidem umožnila splnit si své poslední velké prání a zemřít doma v kruhu blízkých, velmi DĚKUJEME!