Realizované projekty

Na následující stránce bychom chtěli poděkovat donátorům, kteří nám finančním příspěvkem významně pomáhají zajišťovat služby a dopomoc pro všechny potřebné - nemocné, handicapované, umírající, seniory, sociálně slabší i lidi v nouzi. Mnohokrát děkujeme, Vaší důvěry i podpory si velmi vážíme.

ROK 2020:

OLOMOUCKÝ KRAJ - příspěvek 400.000 Kč z rozpočtu na projekt "Dofinancování mobilní/domácí hospicové péče poskytované nevyléčitelně nemocným pacientům a umírajícím v obcích ORP Zábřeh a Mohelnice 2020"

V rámci Programu 12_1 na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2020  a dotačního titulu č. 2 - Podporaol_kraj poskytovatelů domácí paliativní péče byla naší organizaci poskytnuta neinvestiční dotace na provoz ve výši 400.000 Kč. Účelem je dofinacování nákladů, které při poskytování kvalitní hospicové/paliativní péče nejsou v plné výši hrazeny zdravotní pojišťovnou. Závazkem Charity Zábřeh je v rámci multidisciplinární péče v domácím prostředí v roce 2020 doprovodit minimálně 60 (skutečnost 62) pacientů v terminálním stadiu nemoci, přičemž jim bude jim poskytnuto minimálně 1.400 (skutečnost 1.611) ošetřovatelských návštěv.
Za poskytnutou podporu, která mnoha lidem umožnila splnit si své poslední velké prání a zemřít doma v kruhu blízkých, velmi DĚKUJEME!

OLOMOUCKÝ KRAJ - příspěvek 347.357 Kč z rozpočtu na projekt "Podaná ruka v nesnázích IV."

V rámci Programu 09_01_Dotační program pro sociální oblast 2020 a dotačního titulu č. 4 - Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování byla naší organizaci poskytnuta účelová dotace na provoz ve výši 347.357 Kč. Smyslem projektu ol_krajje podpořit nejchudší obyvatele žijící v regionu ORP Zábřeh a Mohelnice. Zvýšit jejich životní úroveň poskytovánímpotravinové, materiální pomoci a současně posilovat vlastní aktivitu k práci. Dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaným projekt pomůže získat a upevnit pracovní návyky, posilovat zodpovědnost za svůj život a vracet je na trh práce organizací veřejné služby a případně i dalšího návazného zaměstnání. Závazkem Charity Zábřeh je zachovat provoz výdejny potravinové pomoci a podpořit 350 lidí minimálně 1.000 poskytnutými balíčky (během realizace naplněno 678 klientů a 1.122 vydaných balíčků). Do pracovních aktivit bude zapojeno za celý rok alespoň 13 klientů, kteří celkově na vhodných činnostech odpracují minimálně 3.500 hodin (naplněno 15 klientů s odpracovanými 6.312,5 hodinami).
Za poskytnutou podporu, která mnoha lidem umožnila splnit si své poslední velké prání a zemřít doma v kruhu blízkých, velmi DĚKUJEME!

Nadace Agrofert - příspěvek 300.000 Kč poskytnutý v rámci Grantu Hospic 29/2019 a přiznaný na projekt "Podpora domácí hosicové péče"

Kofinancování projektu „Mobilní/ domácí hospicová péče poskytovaná nevyléčitelně nemocným pacientům a umírajícím v agrofertjižní polovině okresu Šumperk 2020“ - žádost o podporu provozu mobilního hospice: koordinace hospicové péče, spolupráce a zapojení paliatra, nezdravotnická část podpory rodiny sestrami a dalšími členy multidisciplinárního týmu, specializované odborné vzdělávání.
Podařilo se na naplnit cíl zajistit fungování významné regionální buňky domácí hospicové a paliativní péče v nezměněném rozsahu a naopak jí umožnit růst, rozvíjet se a zvýšit svou kapacitu i dostupnost paliativy v území všech obcí ORP Zábřeh a Mohelnice.
Za poskytnutou podporu, která mnoha lidem umožnila splnit si své poslední velké prání a zemřít doma v kruhu blízkých, velmi DĚKUJEME!