Podpořené a realizované projekty

Prostředky Evropské unie z programu IROP pomáhají v naší organizaci - děkujeme!Charita Zábřeh realizuje od 1.12.2018 do 30. 6. 2021 projekt „Modernizace vybavení pro terénní sociální služby Charity Zábřeh“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0010924, na projekt je poskytována finanční podpora z EU v rámci IROP.
Cílem projektu je zvýšit kvalitu technického zázemí pro poskytování 4 druhů terénních sociálních služeb (osobní asistence, odlehčovací a pečovatelské služby, sociální rehabilitace).

V rámci projektu budou:

 • zakoupeny 2 nové automobily, díky tomu bude zajištěna dostupnost terénních služeb uživatelům v jejich přirozeném sociálním prostředí v části regionu MAS Horní Pomoraví o.p.s.,
 • pořízen 1 ks speciálního evakuačního transportního křesla, které zajistí pro lidi s pohybovým omezením bezpečný, jednoduchý a komfortní transport po schodech, což povede mj. také ke snížení fyzické zátěže pečovatelského personálu.

Výběrová řízení na dodavatele a veřejné zakázky k tomuto projektu je možné najít na samostatné stránce webu.
Projekt byl podpořen v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví. DĚKUJEME!Charita Zábřeh realizuje od 24. 4. 2017 do 30. 9. 2018 projekt „Modernizace zázemí a vybavení pro terénní sociální služby Charity Zábřeh“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0005332, na projekt je poskytována finanční podpora z EU v rámci IROP.
Cílem projektu je zvýšit kvalitu technického zázemí pro poskytování 3 druhů terénních sociálních služeb (osobní asistence, odlehčovací a pečovatelské služby).

V rámci projektu budou:

 • zakoupeny 3 nové automobily, díky tomu bude zajištěna dostupnost terénních služeb uživatelům v jejich přirozeném sociálním prostředí v části regionu MAS Horní Pomoraví o.p.s.,
 • pořízeny 2 nové průmyslové myčky a 1 mycí úsek pro zajištění dovozu obědů, což povede ke zvýšení kvality a hlavně hygienického standardu při zajišťování stravy uživatelům,
 • pořízeny tablety k efektivní evidenci poskytnuté péče a snadnému přenosu informací.

Výběrová řízení na dodavatele a veřejné zakázky k tomuto projektu je možné najít na samostatné stránce webu.
Projekt byl podpořen v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví. DĚKUJEME!Charita Zábřeh realizuje od 1.7.2017 do 30. 9. 2018 projekt „Modernizace vybavení pro sociální služby Charity Zábřeh na Mohelnicku“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0006199, na projekt je poskytována finanční podpora z EU v rámci IROP.
Cílem projektu je zvýšit kvalitu technického zázemí pro poskytování 4 druhů sociálních služeb, (osobní asistence, odlehčovací a pečovatelské služby, denního stacionáře) díky čemuž bude zajištěna dostupnost těchto služeb uživatelům v celém regionu.

V rámci projektu budou:

 • zakoupeny 2 nové automobily,
 • pořízeny termojídlonosiče pro zajištění dovozu obědů,
 • pořízeny tablety k efektivní evidenci poskytnuté péče a snadnému přenosu informací,
 • vybaven Denní stacionář Okýnko potřebnými pomůckami pro práci s uživateli.

Výběrová řízení na dodavatele a veřejné zakázky k tomuto projektu je možné najít na samostatné stránce webu.
Projekt byl podpořen v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Mohelnicko 2014-2020. DĚKUJEME!


Prostředky Evropské unie z programu ESF pomáhají v naší organizaci - děkujeme!


Charita Zábřeh realizuje od 1. 1. 2021 – 30. 6. 2023 projekt „Nazpět do života“ registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010502 podpořený v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu.

Cílem projektu je zvýšit dostupnost psychoedukačních aktivit osobám s chronickým duševním onemocněním (CHDO) k rozvoji dovedností a schopností potřebných pro každodenní život a tím jim pomoci začlenit se NAZPĚT do běžného života.

V rámci projektu jsou ZDARMA nabízeny tyto aktivity:

 • Terapeutické aktivity – pohybová terapie, arteterapie, dramaterapie
 • Svépomocné skupiny
 • Edukační besedy pro osoby s CHDO
 • Edukace pro rodinné příslušníky a pečující osoby a další.

Kontaktní místo pro zájemce o vstup do projektu: pátek 9.00 – 11.00 hod,  Žižkova 235/5, 789 01 Zábřeh

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ÚČAST MŮŽETE NAVŠTÍVIT KONTAKTNÍ MÍSTO NEBO NÁS KONTAKTOVAT TELEFONICKY NA NÍŽE UVEDENÝCH KONTAKTECH!!Charita Zábřeh realizuje od 1.6.2020 do 31.5.2022 projekt
„Case management jako metoda koordinace podpory v oblasti dlouhodobé péče“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015343 podpořený z ESF OPZ.
Projekt řeší problém chybějící koordinace dlouhodobé péče, oddělenost a problematickou spolupráci subjektů ze všech oblastí, které jsou pro osobu s potřebou dlouhodobé péče zásadní. Služby pro uvedenou skupinu osob nejsou komplexní, nepostihují potřeby v celku na jednom místě.
V rámci projektu prakticky ověříme koordinaci této péče s využití techniky case managementu, nastavíme mezioborovou spolupráci a další podmínky pro následné uplatnění této metody práce v praxi i po skončení podpory.

Cílem předkládaného projektu je:

 • vytvořit efektivní systém koordinované podpory osob vyžadujících dlouhodobou péči přenositelný do běžné praxe,
 • zajistit osobám vyžadujícím dlouhodobou péči včasný přístup k potřebným informacím, službám, péči a podpoře,
 • zvýšit kompetence sociálních pracovníků v oblasti koordinace dlouhodobé péče,
 • posílit odpovědnost samospráv v oblasti péče o občany vyžadují dlouhodobou péči,
 • nastavit efektivní spolupráci státní správy, samosprávy a poskytovatelů dalších služeb v rámci poskytování dlouhodobé péče.


Charita Zábřeh realizuje od 1. 6. 2018 dva projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR zaměřené na rozvoj sociálních služeb:

 • Rozšíření služby odborného sociálního poradenství a sociální rehabilitace na Zábřežsku“, registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008147 (realizace do 31.12.2020)
 • Rozšíření služby odborného sociálního poradenství a sociální rehabilitace na Mohelnicku“, registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008158 (realizace do 28.2.2021)

Díky podpoře z projektů dojde k navýšení úvazků sociálních pracovníků v každé z dotčených služeb o 1,0 úvazku. Služby budou schopny nabídnout uživatelům více hodin přímé podpory, dojde ke zvýšení dostupnosti služby (rozšíření provozní doby pro uživatele) uživatelům z území MAS Horní Pomoraví a MAS Mohelnicko.

Občanská poradna rozšíří od července 2018 svou otevírací dobu v Zábřeze i v Mohelnici. V Zábřeze bude zároveň posílena i její okamžitá kapacita, kdy budou v poradně k dispozici v jeden okamžik dva poradci. Poradna tak bude schopna rychleji uspokojit klienty a omezí se tak nutnost objednávání. Jde o službu určenou lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace např. z důvodu dluhů, rozvodu, zhoršení zdravotního stavu apod. Tuto situaci jim pomáhá řešit poskytováním bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních rad, informací a případně další pomoci. Poradna poskytuje lidem informace o jejich právech, povinnostech či oprávněných zájmech. Informace jsou zaměřeny především na pomoc a podporu v oblasti pracovního práva, rodiny a mezilidských vztahů, sociální pomoci, bydlení, oblasti sociálních dávek, dluhové problematiky, postupu při výběru a vyřízení vhodné kompenzační pomůcky aj.

Služba Soreha - sociální rehabilitace, díky podpoře z projektu, od července 2018 rozšíří otevírací dobu ambulantní formy služby v Zábřehu a dojde také k navýšení časové dotace na poskytování terénní formy služby, tedy podpory uživatelů v jejich domácím prostředí. Služba je určena dospělým osobám s chronickým duševním onemocněním z oblasti psychóz, afektivních a neurotických poruch, které se ocitají v sociální izolaci a dočasně nejsou schopny obstát v běžném životě bez pomoci. Nabízí jim pomoc v rozvoji schopností, dovedností, samostatnosti a odpovědnosti tak, aby se mohly začlenit do každodenního života a aktivit, které jsou běžné pro jejich zdravého vrstevníka. Součástí týmu je i psycholog. Služba se zaměřuje také na depistáž, tj. vyhledávání potencionálních zájemců o službu a na motivaci uživatelů k řešení nepříznivé sociální situace. Pracovníky může kontaktovat např. i rodina, lékař nebo jiný odborník.

Projekty byly podpořeny v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví a MAS Mohelnicko 2014-2020. DĚKUJEME!Charita Zábřeh realizuje od 1.7.2018 projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR zaměřené na podporu sociálního začleňování a boj s chudobou:

 • Podaná ruka v nesnázích“, registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008149 (realizace do 31.8.2020)

Předmětem projektu je realizace provázaných aktivit, které přispějí k sociálnímu začleňování znevýhodněných nebo vyloučených osob do společnosti. Charakterem jde o činnosti, které nelze zařadit do struktury registrovaných sociálních služeb ani systémově z jiných dotačních prostředků hrazených aktivit.
Sociální vyloučení se týká všech vrstev obyvatel, negativně ovlivňuje celou společnost, narušuje společenskou soudržnost. Předkládaný projekt má za cíl podpořit sociální začleňování rodin s dětmi a jednotlivců s nízkými příjmy, dlouhodobě nezaměstnaných, osob v hmotné nouzi, žijící na pokraji nebo už za hranicí sociálního vyloučení.
Účelem projektu je zkvalitnit život nejchudších obyvatel v regionu obcí spadajících pod územní působnost MAS Horní Pomoraví, projekt má ambici je motivovat a vést k posílení vlastní zodpovědnosti za svůj život a k aktivnímu přístupu při řešení neuspokojivé sociální situace. Chce lidi se ztíženým postavením na trhu práce vést k tomu, že je potřeba společnosti "vracet" poskytovanou podporu (např. skrze sociální dávky) a pomoc (materiální - potraviny, hygienu) alespoň tak, že věnují svůj čas veřejně prospěšné činnosti zapojením se do VS. Cílem je zmírnit sociální rozdíly a nerovnost ve společnosti, zmírnit chudobu, předcházet sociálně-patologickým jevům ve společnosti (drobná kriminalita, potravinová a materiální deprivace, bezdomovectví, závislosti, infekční nemoci). Cílem projektu je vést programově nezaměstnané k zakoušení pracovních zkušeností, vést je co nejblíže k "normálnímu" životu, k jehož nezanedbatelné části patří mít zaměstnání v rámci pevného rozvrhu dne a vytvářet pro společnost hodnoty. Smyslem je ukázat disproporci nakolik rozdílný je v současné době příjmový stav závislosti na sociálních dávkách nebo práce byť za minimální mzdu.
Cílem projektu je zajistit pokračování a udržitelnost 2 nástrojům pomoci lidem sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým, na jejichž fungování má žadatel finance jen do 31.12.2017. Tyto nástroje přitom hmatatelně a v dosavadním uskutečnění s dobrými výsledky pomáhají k sociální integraci mnoha lidem ve složitých sociálních podmínkách.

  Jsou očekávány tyto změny:
 • v rámci projektu dojde k přímé materiální podpoře minimálně 300 osob z cílových skupin projektu. Výsledkem bude to, že těmto nejchudším lidem v regionu viditelně vzroste životní úroveň, nebudou trpět nedostatkem. Tím, že obdrží materiální pomoc, nebudou si muset některé komodity pro fungování domácnosti kupovat a dojde k úspoře na jejich výdajích. Ušetřené prostředky bude možné přesměrovat - budou si pro své děti moci dovolit pestřejší stravu, ze vzniklých finančních úspor jim budou schopni plnit jejich sny a přání (výlety, zájmové kroužky, hračky), případně bude podmínkou, aby zodpovědněji plnili své závazky (půjčky, dluhy u obcí). Současně se naučí, že další výrazné zlepšení lze dosáhnout tehdy, pokud se stanou pracovně aktivními a najdou si zaměstnání. Poradenství při jeho hledání a pomoc při jeho udržení bude součástí agendy výkonu VS. Za dobu realizace projektu předpokládáme distribuci nejméně 2.000 ks balíčků s pomocí v celkové hodnotě alespoň 600 tis. Kč.
 • v rámci realizace projektu dojde k udržitelnosti VS, kterou bude pod naší koordinací konat minimálně 15 osob z řad lidí nejchudších - pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi, bez pracovních zkušeností nebo dlouhodobě/opakovaně nezaměstnaných. Osvědčeným a vyzkoušeným konatelům (předpokládáme, že za dobu realizace projektu půjde alespoň o 2 z nich) budeme v případě neuplatnění na otevřeném trhu práce schopni nabídnout možnost krátkodobé brigádnické výpomoci v naší dceřiné sociální firmě REPARTO Zábřeh s.r.o nebo dočasné pracovní místo ve spolupráci s ÚP na VPP či SÚPM. Konáním VS v plném rozsahu 30 hodin měsíčně vzroste životní úroveň těmto lidem navýšením příspěvku na živobytí minimálně o 200 tis. Kč a na rozdíl od stavu, kdyby VS nekonali vůbec nepoklesne o minimálně 600 tis. Kč. Za dobu realizace projektu předpokládáme, že lidé na VS odpracují alespoň 10.000 hodin.

Projekt byl podpořen v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví 2014-2020. DĚKUJEME!