SOREHA - sociální rehabilitace pro duševně nemocné

Aktuální program naleznete zde

 

Budova Domovinky

 

 

Proč tu jsme – naše poslání

Posláním služby Soreha - sociální rehabilitace je podporovat dospělé osoby s chronickým duševním onemocněním v rozvoji schopností, dovedností, samostatnosti a odpovědnosti tak, aby se mohly začlenit do každodenního života a aktivit, které jsou běžné pro jejich zdravého vrstevníka.

Pro koho tu jsme

Naše služby nabízíme dospělým lidem ve věku od 18 do 64 let s duševním onemocněním z oblasti psychóz, afektivních a neurotických poruch, kteří se ocitají v sociální izolaci a dočasně nejsou schopni obstát v běžném životě bez pomoci.

Komu nemůžeme pomoci

 • Lidem, kteří vyžadují celodenní péči
 • Lidem s dekompenzovaným psych. onemocněním
 • Lidem užívajícím návykové látky

 

Nepříznivé sociální situace, podle kterých poznáme, že zájemce spadá do naší cílové skupiny

Situace, kdy lidé v důsledku psychického onemocnění nejsou schopni nebo mají sníženou schopnost:

 • sociálních kontaktů a účasti na běžném životě v komunitě,
 • komunikace s okolím,
 • péče o vlastní osobu a domácnost,

 

v důsledku toho si tito lidé nejsou schopni např. zajistit si návštěvu lékaře, cestovat MHD, dojít na nákup, účastnit se běžných volnočasových aktivit, vyřídit si běžné záležitosti na úřadech, získat přátele, získat a udržet si zaměstnání, adekvátně reagovat v různých situacích.

Našim cílem je, aby uživatelé byli dle svých možností schopni:

1. Bydlet samostatně s min. podporou profesionální pomoci

2. Nalézt a v rámci veřejných služeb využívat činnosti, kterými vyplní svůj volný čas

3. Vyřizovat si osobní záležitosti, využívat běžně dostupné služby

4. Pečovat o své zdraví, přijmout svoji nemoc

5. Nalézt a udržet si zaměstnání

6. Navázat a udržet sociální vazby s rodinou, přáteli, kolegy z práce, apod.

Nabízíme vám podporu a pomoc při získávání dovedností v oblastech

 • Bydlení – pomůžeme vám s nácvikem péče o domácnost, s vyřízením žádosti o byt, zprostředkujeme kontakt na další instituce,
 • Financí – pomůžeme vám s orientací v oblasti financí, sestavení finančního plánu
 • Práce – pomůžeme vám s hledáním pracovního místa – s orientací na trhu práce, sepsáním životopisu, průvodního dopisu, nácvikem pohovoru,
 • Instituce – pomůžeme vám s vyřizováním žádostí, s uzavíráním smluv, s orientací v systémech státní správy, s nácvikem jednání na úřadech, u lékaře apod.
 • Volný čas – pomůžeme vám s výběrem aktivit, s nácvikem dovedností pro cestování a plánování, nácvikem jednání při různých společenských akcích
 • Komunikace – pomůžeme vám s využíváním a orientací v různých komunikačních prostředcích,
 • Uplatňování práv – pomůžeme vám při uplatňování vašich práv, při jednání s vašim opatrovníkem nebo podpůrcem, doprovodíme vás k úřednímu jednání
 • Krizí – pomůže s tvorbou krizového plánu, se zvládáním stresových situací, pomůžeme vám zprostředkovat krizové služby

Kapacita služby

V terénní formě Po, Út a Čt: činní okamžitá kapacita 1 osoba, denní kapacita 2 osoby

V terénní formě St: činní okamžitá kapacita 2 osoby, denní kapacita 8 osob

V ambulantní formě: okamžitá kapacita činní 8 osob

Provozní doba

Terénní služba služby – v domácnosti uživatele nebo na běžně dostupném místě (dle potřeby klienta)

Pondělí 9:00 – 12:30 (případně dle potřeby klienta)

Úterý 9:00 – 12:30 (případně dle potřeby klienta)

Středa 8:00 – 14:00 (případně dle potřeby klienta)

Čtvrtek 9:00 – 12:30 (případně dle potřeby klienta)

Ambulantní forma služby – v sídle Charity Zábřeh, Žižkova 235/5, Zábřeh

Pondělí 13:00 – 16:30

Úterý 9:00 – 16:30

Středa 13:00 – 16:30

Čtvrtek 9:00 – 16:30

Pátek 9:00 – 12:00

 

Ambulantní forma služby probíhá formou skupinových programů:

Dopolední blok:

 • 9:00 – 11:30 tematicky zaměřený program (dle měsíčního programu)

   

Odpolední blok:

 • 13:00 – 16:00 tematicky zaměřený program (dle měsíčního programu)

   

 

Individuální konzultace pracovníka s klientem probíhají paralelně se skupinovým programem případně po skončení programu, vždy po předchozí domluvě.

Pracovní tým

Tým pracovníků služby tvoří:

 • vedoucí služby,
 • 2 sociální pracovnice,
 • 2 pracovníci v sociálních službách,
 • psycholog.

 

Zásady, podle kterých poskytujeme službu

Pracovníci služby vychází při poskytování sociálních služeb z křesťanských zásad, etických norem a ze standardů kvality sociálních služeb, což znamená, že:

 • uplatňují individuální a respektující přístup ke každému uživateli,
 • dbají o vytvoření bezpečného prostoru pro uživatele i pracovníky,
 • podporují soběstačnost uživatele, jeho nezávislost, vedou uživatele k odpovědnosti za způsob svého života.

 

Zákon dále ukládá pracovat podle těchto zásad:

 • Rozsah a forma pomoci a podpory musí zachovávat lidskou důstojnost uživatelů
 • Pomoc vychází z individuálně určených potřeb, působit na uživatele aktivně, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.
 • Posilovat jejich sociální začleňování
 • Služba musí být poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě, tak aby bylo vždy zajištěno dodržování lidských práv a svobod.

 

Jak se můžete stát uživateli naší služby

 • Každý potencionální zájemce o službu Soreha - sociální rehabilitace má možnost se před samotným uzavřením smlouvy informovat o průběhu, podmínkách a pravidlech služby. Informace poskytuje sociální pracovník nebo vedoucí služby.
 • Jakmile je žadatel přesvědčen, že je nabízená služba pro něj vhodná, spadá do cílové skupiny, stává se zájemcem o službu, doručí sociální pracovnici vyplněnou žádost a vyjádření lékaře. V této fázi mapuje sociální pracovník cíle, kterých chce žadatel s pomocí naší služby dosáhnout. Probíhá také sociální šetření, aby bylo zřejmé, že zájemce splňuje všechny podmínky pro přijetí do služby Soreha - sociální rehabilitace.
 • V případě, že se zájemce rozhodne o vstup do služby, nastává dojednávání, jehož výsledkem by mělo být ujednání o cíli, k němuž uživatel i pracovník směřují. Toto ujednání je vyhotoveno ve formě smlouvy o poskytování sociální služby.

 

Služba je poskytována zdarma


Dokumenty ke stažení (formát .pdf):

Vyjádření Lékaře

Žádost

Průvodce Sorehou


 

Kontakt: Charita Zábřeh - Sociální rehabilitace, Žižkova 235/5, 789 01 Zábřeh

vedoucí služby: Bc. Petra Mašková mobil: 735 764 444

mail: socialni.rehabilitace@charitazabreh.cz

sociální pracovnice: Bc. Aneta Švubová,DiS. mobil: 734 526 927

mail: socprac.sore@charitazabreh.cz