Základní údaje o organizaci

název organizace: CHARITA ZÁBŘEHslepa
IČ organizace: 42766796
organizace je plátcem DPH a má přiděleno DIČ: CZ42766796
sídlo organizace: Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh (Charitní dům sv. Barbory), Olomoucký kraj, ČR
bankovní účet: Komerční banka Zábřeh, číslo účtu: 1048347841/0100
ID datové schránky: vdvhp86
statutárním orgán: ředitel Bc. Jiří Karger - telefon: 736 509 430, email: reditel@charitazabreh.cz

obecný a centrální kontakt pro informace a Vaše dotazy v pracovní době: telefon: 583 412 587, email: info@charitazabreh.cz
akutní, krizové a pohotovostní číslo mimo pracovní dobu: mobilní telefon 732 730 527  

CHARITA ZÁBŘEH je nestátní nezisková organizace (NNO), která vycházející z církevního prostředí. Konkrétně jde o samostatnou právnickou osobu, účelové zařízení římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou, tedy samostatnou odpovědností, s níž vstupuje do právních vztahů. Byla ustanovena podle kánonu 114-117 Kodexu kanonického práva (CIC) a před státem byla zřízena podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech. Právním typem jde o evidovanou právnickou osobu, v příslušném rejstříku Ministerstva kultury ČR je podle ustanovení §16 zákona č. 3/2002 Sb. s platností od 30.10.1996 evidována pod číslem jednacím 8/1-02-727/1996.

CHARITA ZÁBŘEH se ve svém fungování snaží plnit poslání praktické, konkrétní a organizované pomoci potřebným v duchu evangelia, tradice a sociální nauky církve. U Krajského úřadu Olomouckého kraje je Charita Zábřeh zaregistrována jako nestátní zdravotnické zařízení a také registrovaný poskytovatel sociálních služeb s 8 sociálními službami v síti. Od Ministerstva vnitra ČR obdržela oprávnění na provozování Dobrovolnického centra s akreditovaným dobrovolnickým programem.

CHARITA ZÁBŘEH je začleněna do tuzemské i zahraniční sítě Charit působících v domovské olomoucké arcidiecézi (skrze Arcidiecézní charitu Olomouc) a také na celém území České republiky (prostřednictvím Charity ČR). Je volnou součástí evropského (Caritas Europe) i celosvětového, mezinárodního sdružení charitního díla (Caritas Internationalis).mapadekanatu

CHARITA ZÁBŘEH svou činnost vyvíjí převážně ve svěřené oblasti děkanátu Zábřeh. Jde o jižní polovinu okresu Šumperk, oblast ORP a mikroregionů Zábřežska a Mohelnicka (několik obcí navíc v ORP Šumperk) s přesahem do sousedící části Pardubického kraje (ORP Králíky - Červenovodsko a ORP Lanškoun - Tatenicko). Území působnosti je přehledně zobrazeno na přiložené mapce .

CHARITA ZÁBŘEH krátce po sametové revoluci v roce 1991 znovuobnovila své fungování díky dobrovolnému sdružení věřících kolem zábřežské farnosti. Navázala tak na rozvinutou prvorepublikovou činnost, která byla násilně přerušena, včetně odebrání charitního domu, komunistickou diktaturou. Oficiálně pak byla zřízena olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem dne a svou profesionální činnost vyvíjí již od 1.4.1992.

CHARITA ZÁBŘEH je řízena statutárním orgánem, zplnomocněnou osobou, která ji zastupuje, samostatně za ni jedná a uzavírá smluvní vztahy s právním, personálním a finančním dopadem. Statutárním orgánem je ředitel, od 1.9.2002 je výkonem této funkce pověřen Bc. Jiří Karger (tel. 736 509 430).

CHARITA ZÁBŘEH není podřízena a nemá v ní podíl žádný jiný subjekt (dle § 10a odst. 3 písm. f) bod 2 zákona č. 250/2000 Sb.). Naopak ale sama má podíl ve výši 100% a je propojena s dceřinným subjektem, založeným sociálním podnikem REPARTO Zábřeh s.r.o. (IČ: 29394431), jehož posláním je zaměstnávat lidi s handicapem a obtížně na trhu práce uplatnitelné.

Poradním orgánem ředitele je Rada Charity Zábřeh, aktuálně pracuje v následujícím složení:

Petr Haltmar - předseda Rady Charity Zábřeh
MUDr. Josef Marada
RNDr. et Mgr. František John, PhD.
Hana Lexmanová
Bc. Eva Fričarová
Jiří Lazebníček
Pastoraci a péči o duchovní rozměr CHARITY ZÁBŘEH má na starosti zábřežský děkan P. Radek Maláč.

CHARITA ZÁBŘEH úzce spolupracuje s jinými neziskovými organizacemi, úřady v regionu, farnostmi či mnohými dalšími institucemi a firmami.