OKÝNKO - stacionář lidi se zdravotním postižením

Poslání Denního stacionáře Okýnko – proč tu jsme

Okýnko je tady pro dospělé lidi s mentálním a s přidruženým tělesným postižením, kteří potřebují podporu a pomoc při péči o sebe, rozvoji nebo udržení vlastních schopností, dovedností, setkávání s kamarády a společností. Usilujeme o udržení nebo zvyšování jejich samostatnosti a o rozšiřování jejich osobních možností vedoucích k zapojení do společnosti.

V bezbariérových prostorách nabízíme tyto služby:

 

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – pomoc při oblékání, jídle, přesunech z vozíčků, pohybu,
 • pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – pomoc při mytí, česání, WC, udržování čistoty,
 • poskytování stravy – zajistíme oběd,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – drátování, pedig, trénování paměti, vaření, práce s počítačem, zpěv, hry, nakupování, a další,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod na společenské akce, do muzea, knihovny, úřady, a další,
 • poskytování sociálně terapeutických činností – aktivity s prvky dramaterapie, arteterapie, kurz sociálních dovedností,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při jednání s úřady, lékaři, s vyplňováním formulářů a další.

Cílem naší služby je udržet nebo zvýšit samostatnost, nezávislost a sociální začleňování do běžného života, při respektování vlastních schopností uživatelů.

Komu je služba určena

Cílovou skupinu tvoří lidé s mentálním postižením včetně osob s přidruženým tělesným hendikepem, které mají sníženou soběstačnost a potřebují podporu a pomoc druhé osoby v péči o sebe, při rozvoji a udržení vlastních schopností a dovedností, při setkávání s kamarády a společností.

Nepříznivé sociální situace, podle kterých poznáme, že zájemce spadá do naší cílové skupiny:

Jedná se o člověka, který z důvodu snížených schopností, vlivem mentálního nebo kombinovaného postižení, potřebuje podporu a pomoc druhé osoby:

 • v péči o sebe,
 • při rozvoji a udržení vlastních schopností a dovedností,
 • při setkávání s kamarády a společností.

Koho nemůžeme přijmout

 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou zdravotnickou péči, a to z důvodu neposkytování zdravotní péče,
 • osoby, které jsou verbálně nebo fyzicky agresivní, protože jim nejsme schopni zajistit potřebné prostorové zázemí,
 • osoby s postižením sluchu v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty nebo osobám s oboustrannou těžkou ztrátou zraku, a to z důvodu odlišného přístupu a metod práce,
 • osoby postižené autismem, poruchou autistického spektra nebo Aspergerovým syndromem – z důvodu jiné metody práce, odlišného přístupu a metod práce.

Kapacita služby

Denní kapacita je 15 uživatelů. Okamžitá kapacita skupinových aktivit je 13 uživatelů. Okamžitá kapacita individuálních aktivit jsou 2 uživatelé. Maximální okamžitá kapacita uživatelů na invalidním vozíku je 5 uživatelů.

Kdy máme otevřeno

Denní stacionář je otevřen v pracovní dny od 7.00 do 14.30 hodin.

Kde nás najdete a jak nás můžete kontaktovat

Denní stacionář Okýnko sídlí v přízemí budovy na ulici Zámecká 11 v Mohelnici.

Budova je umístěna uprostřed sídliště vedle Komerční banky - v horním patře je 1 třída mateřské školy.

Kontaktovat nás můžete telefonem:

 • 588 881 974
 • 736 509 466 vedoucí stacionáře
 • 734 526 928 sociální pracovnice
 • 736 509 464 svozy

poštou na adrese: Denní stacionář Okýnko, Zámecká 11, Mohelnice 789 85

nebo e-mailem: okynko@charitazabreh.cz

Kdo Vám bude pomáhat

Ve stacionáři pracuje:

  • vedoucí stacionáře
  • sociální pracovnice
  • osobní asistentky

 

   Dále ve stacionáři pracuje řidič, paní uklízečka.

 

   Také k nám dochází dobrovolníci a studenti na praxe.

 

Trocha historie

Okýnko bylo otevřeno v září 2005 jako Centrum denních služeb, na Medkově ulici. Charita Zábřeh ve spolupráci s rodiči dětí s postižením z Mohelnice a okolí zareagovala zřízením střediska následné péče, kterou již nelze realizovat v rámci fungující sítě speciálních, školských a výchovných zařízení, speciálně pedagogických center. Centrum Okýnko vzniklo a je provozováno s podporou Olomouckého kraje a ve spolupráci s městem Mohelnice.

Od ledna 2007, kdy vešel v platnost nový zákon o sociálních službách, bylo Centrum Okýnko překlasifikováno na Denní stacionář Okýnko. V červnu 2007 se stacionář Okýnko zúčastnil celorepublikové soutěže o Cenu kvality v sociální péči, jenž je pořádána ve spolupráci časopisu Sociální péče a Rady ČR pro jakost. V kategorii nejlepší poskytovatel služeb pro zdravotně postižené osoby získal úctyhodné 2 místo. Na přelomu února 2008 byl stacionář Okýnko přestěhován do zrekonstruovaných prostor na Zámecké ulici (naproti Komerční banky). Otevřela se tak možnost nadále zkvalitňovat své služby, rozšířit kapacitu stacionáře z 10 až na 17 uživatelů denně.

 

Zásady, podle kterých poskytujeme službu

 • Individuální přístup – poskytování služby přizpůsobujeme individuálním potřebám uživatele
 • Podpora samostatného rozhodování, partnerství – uživatele zapojujeme do rozhodování o svých záležitostech v Okýnku a vedeme je k přijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí. Tam kde uživatel má sníženou schopnost rozhodovat se, pracovník vždy využívá technik, které napomáhají vcítění se do uživatele.
 • Úcta a respekt k člověku jako jedinečné bytosti – vážíme si každého člověka a uznáváme jeho jedinečnost a důstojnost. Při svém jednání vycházíme ze základních křesťanských hodnot (pravda, láska, důstojnost, spravedlnost, rovnost) a řídíme se Kodexem Charity České republiky (důstojnost lidské osoby, společné dobro, solidarita, subsidiarita a kvalita) a snažíme se respektovat a podporovat duchovní a životní cesty uživatelů.

Zákon o sociálních službách nám dále ukládá povinnost pracovat podle těchto zásad:

 • Rozsah a forma pomoci a podpory musí zachovávat lidskou důstojnost uživatelů
 • Pomoc vychází z individuálně určených potřeb, působit na uživatele aktivně, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.
 • Posilovat jejich sociální začleňování
 • Služba musí být poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě, tak aby bylo vždy zajištěno dodržování lidských práv a svobod.

S čím Vám pomůžeme – poradíme, uděláme, tak jak to budete potřebovat

 • s péče o vlastní osobu – pomůžeme při oblékání, jídle, přesunech z vozíčků, pohybu,
 • pomůžeme při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – pomůžeme při mytí, česání, WC, udržování čistoty,
 • zajistíme Vám oběd – dovážíme ze ZŠ Mlýnská, Mohelnice, na výběr je ze 2 hlavních jídel a 1 polévky,
 • pomůžeme při výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech – drátování, pedig, trénování paměti, vaření, práce s počítačem, zpěv, hry, nakupování, a další,
 • pomůžeme při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovodíme Vás na společenské akce, do muzea, knihovny, úřady, a další,
 • pomůžeme při poskytování sociálně terapeutických činností – aktivity s prvky dramaterapie, arteterapie, kurz sociálních dovedností,
 • pomůžeme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomůžeme při jednání s úřady, lékaři, s vyplňováním formulářů a další,
 • poskytneme Vám bezplatné sociální poradenství.

Tyto činnosti stavuje zákon č. 108/2006,o sociálních službách.

Dále Vám můžeme zajistit

 • svoz a rozvoz do Okýnka nebo dopravu v rámci aktivit denního stacionáře Okýnko – jedná se o doplňkovou činnost podle samostatných pravidel.
 • dopravu na akce - včetně času nezbytného k zajištění dopravy na akce - jedná o zajištění dopravy na aktivity pořádané nebo ve spolupráci s denním stacionářem
 • nápoje

Jak se můžete stát uživateli naší služby

 • vyplňte Žádost o sociální službu Denního stacionáře Okýnko - k dispozici na těchto stránkách nebo přímo ve stacionáři Okýnko u sociální pracovnice, tuto žádost nám doručte,
 • být člověkem s mentálním postižením, který potřebuje pomoc druhé osoby s činnostmi, které jsou popsané výše,
 • projít jednáním, ve kterém jsou zjišťovány Vaše požadavky, přání a potřeby na službu a zda Vám bude naše služba vyhovovat – jednáním Vás provede vedoucí zařízení nebo sociální pracovnice,
 • je potřeba podepsat smlouvu a stanovit individuální plán poskytnuté podpory,
 • a posledním krokem je využívat službu stacionáře.

Jak probíhá den ve stacionáři

7:00 - 8:00

   _____postupný příchod či příjezd uživatelů, podpůrné rozhovory s uživateli, individuální činnosti dle zájmu, dle domluvy možno pracovat na IP

 

8:00 - 9:00

   _____1. blok aktivit, společné činnosti nebo individuální podpora

 

9:00 - 9:30

   _____příprava na svačinu, svačina

 

9:30 - 11:45

   ____2. hlavní blok aktivit, společné činnosti nebo individuální podpora

 

11:45 - 12:00

   ___příprava na oběd,

 

12:00 - 12:30

   ___oběd

 

12:30 - 14:00

   ___3. blok aktivit, volné odpolední činnosti s prvky relaxace, individuální plánování

 

14:00 - 14:30

   ___příprava na odchod a odjezd uživatelů, odchod a rozvoz uživatelů domů,

 

Kolik zaplatíte

Služby poskytujeme individuální a skupinovou formou v závislosti na zjištěných potřebách klienta a stanoveném rozsahu podpory.

Poskytování sociálních služeb v Okýnku je zpoplatněno v souladu s prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb.

Zde je stanovena výše úhrady za odebrané služby. Vyhláška navazuje na zákon č. 108/2008 Sb. o sociálních službách. Tento zákon jasně stanovuje, které úkony musí denní stacionáře poskytovat.

Výše poplatku za poskytované služby se přepočítává na skutečně odebraný čas za službu.

Sazba je stanovena na 100,- Kč za hodinu při poskytnutí individuální formy (analogicky 1,66,- Kč/min). Při poskytnutí skupinové formy se jedná o částku 45,- Kč za hodinu. Při samostatné činnosti (pouze v době od 7,00 do 8,00 kdy neprobíhá řízený program) se jedná o částku 15,-Kč za hodinu.

Uživatelům služeb je zprostředkován oběd za cenu 65,-Kč a ke každému obědu je účtována částka za dopravu oběda 5,-Kč

Doplňkové činnosti, které nejsou v zákoně uvedeny, jsou označovány jako fakultativní. Výše úhrady za tyto úkony je stanovena poskytovatelem služby a vychází z reálné ceny nákladů na službu.


Dokumenty ke stažení (formát .pdf):

Popis služeb

Pravidla soužiti

Žádost o službu

Žádost o odbornou praxi/stáž v Denním stacionáři Okýnko (.doc)


 

Kontakt: Denní stacionář Okýnko, Zámecká 11, 789 85 Mohelnice vedoucí: Jana Koberová, DiS.,

tel.: 588 881 974, mobil: 736 509 466 vedoucí stacionáře, 734 526 928 sociální pracovnice, 736 509 454 svozy mail: okynko@charitazabreh.cz