Středisko odlehčovacích služeb

Poslání: Posláním střediska je zastoupit pečující osobu v péči o svého blízkého a poskytnout jí tak čas k odpočinku, k zaměstnání nebo k vyřízení potřebných osobních záležitostí a umožnit tak lidem, kteří mají sníženou schopnost sebeobsluhy setrvat co nejdéle v rodinném prostředí.  Služba je poskytována v domácím prostředí, je tedy službou terénní. Současně poskytujeme klientům základní sociální poradenství.         

Hlavní cíl služby:

 • podpora klienta žít co nejdéle v rodinném prostředí tím, že umožníme odlehčení a odpočinek osobám, které o svého blízkého pečují. 

Cílová skupina uživatelů

Poskytujeme odlehčovací službu lidem od 19ti let. Jedná se o:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
  • Osoby trpící jakoukoli formou demence.
 • osoby s chronickým onemocněním
  • Jedná se o osoby, které trpí vrozeným nebo získaným dlouhodobým či vleklým onemocněním jako jsou např. srdeční choroby, cévní příhoda, degenerativní, zánětlivá, nádorová onemocnění, onemocnění dýchacích cest, diabetes apod
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři – kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci

Důvody pro odmítnutí služby:

  • zájemce žádá o jiný druh služby, než který poskytujeme
  • osoba nepatří do naší cílové skupiny
  • nemáme dostatečnou kapacitu
  • osobě, která službu žádá, byla ukončena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 3 měsíce před podáním nové žádosti o službu.

 

Časový rozsah služby:

  • Služba je poskytována nepřetržitě (sedm dní v týdnu, 24 hod denně) dle potřeby uživatele, v přirozeném sociálním prostředí uživatele (převážně v jeho domácnosti). Doba a rozsah osobní asistence závisí na míře podpory, na jeho aktuálních potřebách a kapacitních možnostech poskytovatele.

 

Kapacita služby:

  • Denní kapacita služby je 12 uživatelů ve všední dny a 2 uživatelé o víkendech a svátcích. Pracovníci služby mohou poskytnout 140 hodin základních činností za týden včetně víkendů. Okamžitá kapacita služby je maximálně 7 uživatelů v rozmezí od 6:00 do 22:00 ve všední dny; 2 uživatelé v rozmezí od 6:00 do 20:00 o víkendech a svátcích; 1 uživatel v době od 22:00 do 6:00.

 

Zásady poskytované služby:

 1. Úcta a respekt k člověku jako jedinečné bytosti: Vážíme si každého člověka a uznáváme jeho jedinečnost a lidskou důstojnost. Respektujeme jeho svobodné rozhodnutí. Maximálně se snažíme chránit jeho soukromí. Při svém jednání vycházíme ze základních křesťanských hodnot, které jsou uvedeny v Kodexu Charity České republiky (příloha č. 1). S obsahem Kodexu CHČR jsou všichni pracovníci seznámeni a při své práci se jim řídí.
 2. Partnerství: Při poskytování služby aktivně s uživateli komunikujeme a bereme vážně jejich názor. Snažíme se o úzkou spolupráci tak, aby se uživatelé a jejich rodiny aktivně podíleli na průběhu poskytované péče.
 3. Spolehlivost: Službu poskytují vzdělaní a zaškolení pracovníci; služba je poskytována včas, na základě smluvně sjednané péče.
 4. Otevřenost: Nabídka služeb je zveřejněna v  informačních materiálech (výroční zpráva, propagační letáky, webové stránky,…). Ke všem svým partnerům, zadavatelům, uživatelům a veřejnosti přistupujeme otevřeně a pracujeme v souladu s platnými legislativními předpisy a normami. Na našem středisku umožňujeme stáže praktikantům i práci dobrovolníků.

Zákon dále ukládá pracovat podle těchto zásad:

 • Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb, působit na uživatele aktivně, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace.
 • Posilovat sociální začleňování uživatelů.

Rozsah poskytovaných činností:

Rozsah poskytovaných služeb odpovídá zákonu č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhlášce č. 505/2006 Sb. (viz Ceník za služby).

Kontakt: vedoucí: Mgr. Ludmila Ryšavá, adresa: Farní 1, 789 01 Zábřeh, telefon: 588 881 790, 736 509 449, email: odlehcovaci.sluzba@charitazabreh.cz