Duchovní a modlitební podpora

„Caritas je láska přijatá i darovaná, vylitá nám do srdce skrze Ducha Svatého“ (Caritas in veritate)

Naše práce by nebyla myslitelná bez podpory i přízně od našeho velmi náročného "zadavatele". Je a vždy to vlastně byla a bude jeho práce, které my jen v místě a čase propůjčujeme svůj rozum, srdce, zkušenosti, dovednosti, ruce, nohy. Abychom ji svým člověčenstvím kazili co nejméně a dokázali následovat příklad služby bližním a trpícím v osobě Ježíše Krista, sv. Vincence z Pauly i Matky Terezy prosíme modlete se za charitní dílo spolu s námi: 

Modlitba za Charitu

Bože, nebeský Otče,
Tvůj Syn ukázal, jaká síla je skryta v trpělivém snášení bolestí, křížů a zkoušek.
Prosíme Tě za všechny trpící bratry a sestry, které jsi s důvěrou svěřil do charitní péče.
Dej jim pocítit svou blízkost, útěchu i pomoc,
a tam, kde jejich síly nestačí, prokaž svou nekonečnou dobrotu a lásku.

Pane Ježíši Kriste,
Tys sytil hladové a uzdravoval nemocné, a také nás vybízíš k pomoci bližnímu a k milosrdné lásce.
Proto se s důvěrou obracíme k Tobě, abys dal všem pracovníkům Charity potřebnou sílu, moudrost,
trpělivost i dostatek prostředků k uskutečňování tohoto nelehkého poslání a prosíme, abys vyslyšel jejich modlitby.

Bože Duchu svatý,
buď posilou všem trpícím a dej, ať poznají, žes je vyvolil mezi ty, které evangelium nazývá blahoslavenými
a svými oběťmi dokáží být podporou pro druhé. Sešli svoje požehnání na celou Charitu, na všechny, kterým utrpení světa i bližního není lhostejné i na ty, kteří před ním zavírají oči v domnění, že se jich netýká.

Amen.